Хүний нөөцийн ил тод байдал

2020 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогто...

2019 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогто...

2017 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогто...

2018 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогто...

Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн...

2021 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчидийн тогт...

Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай

Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга хасах тухай