Хүний нөөцийн ил тод байдал

Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс

Өмчийн хяналт, ашиглалт, дотоод аудитын хэлтэс

Өмчийн бүртгэл, мэдээллийн хэлтэс

Өмчийн менежментийн хэлтэс