Хүний нөөцийн ил тод байдал
Албан хаагчийн нэр :
Ч.Мөнхбаяр
Албан тушаал :
Хувьчлалын ахлах мэргэжилтэн
Суралцаж буй сургууль :
Худалдан авах үйл ажиллагааны хөтөч НҮТББ
Суралцаж буй мэргэжил :
Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, мэдлэг олгох сургалт
Суралцах хугацаа
3 хоног
Албан хаагчийн нэр :
Б.Мөнгөнхүү
Албан тушаал :
Ахлах мэргэжилтэн
Суралцаж буй сургууль :
Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн институт
Суралцаж буй мэргэжил :
Үнэлгээний анхан шат
Суралцах хугацаа
2021.05.03 - 2021.05.19