Хүний нөөцийн ил тод байдал

Байгууллагын зардлаар суралцсан албан хаагчид 2023 он

Албан хаагчийн нэр :
Ч.Мөнхбаяр
Албан тушаал :
Хувьчлалын ахлах мэргэжилтэн
Суралцаж буй сургууль :
Суралцаж буй мэргэжил :
Суралцах хугацаа