Хүний нөөцийн ил тод байдал

2019 оны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

2020 оны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

2021 оны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

2022 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР