Хүний нөөцийн ил тод байдал

2019 оны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

2020 оны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

2021 оны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

2022 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

2023 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР