Хүний нөөцийн ил тод байдал

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж бат...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ МЭДЭЭЛ...