Үйл ажиллагааны ил тод байдал

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ