МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аяныг эхлүүллээ1

https://www.youtube.com/watch?v=zH3nSUJcz_8