Мэдээ мэдээлэл
“ХАВРЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД БАЯНБҮ...

“ХАВРЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД БАЙГУУ...

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР - ХАН- УУЛ ДҮҮРГИЙН УСА...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нийслэлийн өмчийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах оновчтой бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх замаар өмчийн үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулж, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхэд оршино.
ВИДЕО МЭДЭЭ
Засгийн газрын 2 дугаар тогтоол.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.
Үйлдлээрээ үлгэрлэе.