• Нүүр
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүн
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүн

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүн

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллого явуулах тухай” 9 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022 оны 64 дүгээр тогтоолоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогыг 2021.12.31-ний өдрийн санхүүгийн тайлангийн дүнгээр тасалбар болгон явуулахаар шийдвэрлэсний дагуу 2022 оны 3 дугаар улиралд зохион байгуулсан нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллогын нэгдсэн дүнг нийт 4,839,259,944,785 төгрөг болсныг НИТХ-ын 2023 оны 70 дугаар тогтоолоор баталгаажуулав.

Диаграммаар задалж харуулбал: