wrapper

 

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын даргын тушаал
  Удирдлагын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай                                                                              Дугаар 01

 Үзэх

  Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай Дугаар 02  Үзэх
  Зардал гаргах тухай  Дугаар 03  Үзэх
  Зардал гаргах тухай  Дугаар 04 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 112 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 05 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 127 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 06 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 156 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 07 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 107 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 08  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 115 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 10  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 87 цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 11  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 12  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 76 цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 13  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 149 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 14  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хорооны Учрахуй өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 15  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 16  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 141 цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 17  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 18  Үзэх
  Энэрэл эмнэлгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 19  Үзэх
  Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын эргэлийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 20  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 126 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 139 дүгээр сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 22  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 154 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 23  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 24  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны “Гурванжаргал хайрхан” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 25  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 26  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 27  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 28  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны “Сайн наран” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 29  Үзэх
  2021 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Дугаар 30  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай Дугаар 31  Үзэх
  Налайх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилгын бүртгэлийн үнийг нэмэгдүүлэх тухай Дугаар 32  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 33  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор Сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 34  Үзэх
  Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 35  Үзэх
  Ажлын хэсэн байгуулах тухай Дугаар 36  Үзэх
  Нийслэлийн Байгаль орчны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 37  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 38  Үзэх
  Нийслэлийн Спортын хорооны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 39  Үзэх
  Нийслэлийн Байгаль орчны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 40  Үзэх
  Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 41  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 42  Үзэх
  "Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 43  Үзэх
  Зээл, зээлийн хүүг балансаас балансад  шилжүүлэх тухай Дугаар 44  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 45  Үзэх
  Комисс байгуулах тухай Дугаар 46  Үзэх
  "Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 47  Үзэх
  "Багануур-Ус” ААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 48  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 49  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн Төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 50  Үзэх
  Данснаас хасагдсан хөрөнгийн хөдөлгөөний төвийг татан буулгах тухай Дугаар 51  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн “Гүсү дэвү” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 52  Үзэх
  Баянгол дүүргийн “Учрахуй” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 53  Үзэх
  Баянгол дуүргийн “Манай эмнэлэг” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 54  Үзэх
  Хан-Уул дуүргийн “Тэрмэстий” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 55  Үзэх
  Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 56  Үзэх
  Багануур дүүргийн "Тээвэр зохицуулалтыЯ алба" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 57  Үзэх
  Багануур дүүргийн “Багануур тохижилт” ААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 58  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 59  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 60  Үзэх
  Налайх дүүргийн "Чандмань налайх" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 61  Үзэх
  Нийслэлийн “Хүрээ” амаржих газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 62  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 63  Үзэх
  Гачуурт тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн 1 данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 64  Үзэх
  Сонгинохайрхан дуүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 65  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн “Цэнгэл жаргал хайрхан" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 66  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 67  Үзэх
  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 68  Үзэх
  Налайх дуүргийн “Голомт” цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 69  Үзэх
  Налайх дүүргийн "Налайх хангамжийн төв" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 70  Үзэх
  Налайх дүүргийн "Чандмань налайх" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 71  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 72  Үзэх
  "Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын1 данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 73  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн Газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 74  Үзэх
  Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 75  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын 1 хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 76  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 77  Үзэх
  "Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 78  Үзэх
  Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 79  Үзэх
  Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 80  Үзэх
  Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 81  Үзэх
  Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 82  Үзэх
  Нийслэлийн Байгаль орчны газрын данс буртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 84  Үзэх
  Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай Дугаар 85  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 86  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 87  Үзэх
  Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 88  Үзэх
  Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 89  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 90  Үзэх
  Комисс байгуулах тухай  Дугаар 91  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 92  Үзэх
  Дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 93  Үзэх
  Улааанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 94  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 95  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд  хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 96  Үзэх
  Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 97  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 98  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 251 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 99  Үзэх
  Шүд, эрүү нүүрний төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар100  Үзэх
  Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар101  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 52 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар102  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 24 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар103  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд  хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар104  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар105  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 100 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар106  Үзэх
  Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар107  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар108  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 129 дүгээр сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар109  Үзэх
  Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын балансаас  хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар110  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 74 дугаар сургуулийн балансад бүртгэлтэй барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар111  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 28 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар112  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Монгени цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар113  Үзэх
  Сонгинохайрхан амралт цогцолборын газар  ОНӨТҮГ-ын балансад бүртгэлтэй барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар114  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн "Тохижилт үйлчилгээний төв" ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар115  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар116 Үзэх
  "Хан-Уул Арго" ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар117 Үзэх
  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар118 Үзэх
  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар119 Үзэх
  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын "Оюуны Эрин" цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай   Дугаар120  Үзэх
  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын "Гүн галуутай" цогцолбор сургуулийн  эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар121  Үзэх
  Багануур дүүргийн "Боловсрол" цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар122  Үзэх
  Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар123  Үзэх
  Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар124  Үзэх
  Комисс байгуулах тухай Дугаар125  Үзэх
  Үлгэрчилсэн загвар батлах тухай  Дугаар126  Үзэх
  Залуучуудын зөвлөл байгуулах тухай  Дугаар127  Үзэх
  Зардал гаргах тухай  Дугаар128  Үзэх
  Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  Дугаар129  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар130  Үзэх
  Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газрын  хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар131  Үзэх
  Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар132  Үзэх
  Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай   Дугаар133  Үзэх
  Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар134  Үзэх
  Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар135  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар136  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 118 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар137  Үзэх
  Монгол-Оросын хамтарсан сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар138  Үзэх
  Монгол-Оросын хамтарсан сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар139  Үзэх
    Дугаар140  Үзэх
  Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэх тухай Дугаар141  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны Мөнх-Үжин өрхийн эрүүл мэндийн төвийн  эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар142  Үзэх
  Хүүхдийн төв сувилалын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар143  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар144  Үзэх
  Хан-Ууд дүүргийн 41 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар145  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 251 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар146  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар147  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар148  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар149  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар150  Үзэх
  Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар151  Үзэх
    Дугаар152  Үзэх
    Дугаар153  Үзэх
    Дугаар154  Үзэх
    Дугаар155  Үзэх
    Дугаар156  Үзэх

ХАНДАЛТ

530634
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
77
154
520
3441
530634

Таны IP: 3.236.16.13