wrapper

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай                                                                                                             Дугаар 01  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 02  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 03  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 04  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 06  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 07  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 08  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 11  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 12  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 13  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 15  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 16  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 17  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 18  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 19  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 22  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай  Дугаар 23  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 25  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 26  Үзэх
  Арихивын нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 27  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 28  Үзэх
  СХД-ийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 29  Үзэх
  "Улаанбаатар чуулга" ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 30  Үзэх
  Нийслэлийн Соел урлагийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 31  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 32  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 85 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 33  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 34  Үзэх
  Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  Дугаар 35  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 36  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын бүртгэлийн үнийг нэмэгдүүлэн бүртгэх тухай  Дугаар 37  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 84 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 38  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 176 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 39  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 40  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Туул тосгоны эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 44  Үзэх
  "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 45  Үзэх
  Нийслэлийн Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 46  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 47  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 48  Үзэх
  "Багануур тохижилт" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 49  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 50  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны "Гүн мэдрэмж" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 51  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны "Тэгш-Өлзий" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 52  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны "Одонт мандал" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 53  Үзэх
  Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 54  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны"Энэрэнгүй сэтгэл" Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 55  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 56  Үзэх
  "Нийслэлийн төр захиргааны автобааз" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 57  Үзэх
  Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай  Дугаар 58  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 59  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 71 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 61  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 62  Үзэх
  Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 63  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 64  Үзэх
  Баянзүрх дүүрэг, Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 65  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 66  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 67  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 68  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 160 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 69  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 149 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 70  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 74 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 71  Үзэх
   Барилга хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 72  Үзэх
   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 73  Үзэх
   Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай  Дугаар 74  Үзэх
   Нийслэлийнг Өмчийн харилцааны газрын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 75  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 9-р хороо, Энх-Энэрэл ӨЭМТ-д балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 76  Үзэх
   Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцох, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай  Дугаар 77  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 78  Үзэх
   Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар ОНӨХХТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 79  Үзэх
  Биеийн тамир, спортын хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 80  Үзэх
  Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай  Дугаар 81  Үзэх
  Нийслэлийн цагдаагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
  Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 84  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 85  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 86  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар дөрөв” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 87  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 88  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 89  Үзэх
  "Замын хөдөлгөөний Удирдлагын төв” НӨТҮГ-ынданс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 90  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Сугар-Энх” Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 91  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 92  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 163 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 93  Үзэх
    Сонгинохайрхан дүүргийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 94  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 95  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 97  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 98  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 99  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 100  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 101  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 102  Үзэх
   Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын1 эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 103  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 77 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 104  Үзэх
   Хан-Уул дуүргийн 60 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 105  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 106  Үзэх
   Ахмадын хотхон-1 ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 107  Үзэх
   Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 108  Үзэх
   Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 109  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 110  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 65 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 111  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 49 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 112  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 50 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 113  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 76 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 114  Үзэх
   Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой 1 тэмцэх газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 115  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 116  Үзэх
   Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 118  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 119  Үзэх
    Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 120  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 121  Үзэх
   Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 122  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 123  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 124  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар г цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 125  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхдийн клиник сувилал 41-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 126  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 127  Үзэх
   БЗД 204 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 128  Үзэх
   Багануур дүүргийн 193 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 129  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 127 дугаар^ цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 130  Үзэх
   Улаанбаатар хотын нийтийн номын сангийй данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 131  Үзэх
   Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургуулийн хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 132  Үзэх
   Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн лаборатори 1 сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 133  Үзэх
   Гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг томилох тухай Дугаар 134  Үзэх
   "Багачууд хүнс” ОНӨТААҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 135  Үзэх
   Халаалтын зуухнуудыг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 136  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 163 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 137  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Цэцэг хайрхан Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 138  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 134 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 139  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 140  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 60 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 141  Үзэх
   Тооллогын комисс байгуулах тухай Дугаар 142  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 44 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 144  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 145  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 146  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 211 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 147  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 210 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 148  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 132 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 149  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Чанд-Авиа” ӨЭМТ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 150  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Энхтитэм” ӨЭМТ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 151  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Био-Асралт” ӨЭМТ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 152  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 153  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 167дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 154  Үзэх
   Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 155  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 156  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 259 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 157  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 92 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 158  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 91 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 159  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Гурван тэрх Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 160  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 99 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 161  Үзэх
   Нийслэлийн Архивын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 162  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 163  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 99 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 164  Үзэх
   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 165  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 166  Үзэх
   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 168  Үзэх
   Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай Дугаар 170  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 171  Үзэх
   Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар”-ын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 172  Үзэх
   '“Нийслэлийн Түргэн Тусламжийн төв”-ийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 173  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 174  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 175  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 176  Үзэх
   “Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар”-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 177  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 178  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 179  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 251 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 180  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны “Нэмүүлэн” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 181  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 182  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хорооны “Хасагт эрдэнэ” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 183  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны “Ерөөл буян оршихуй” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 184  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хорооны “Мараната” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 185  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 98 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 186  Үзэх
   “Асгат” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 187  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны 'Амгалан өрх” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 188  Үзэх
   “Багануур Ус” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 189  Үзэх
   Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 190  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны "Био-Асралт” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 191  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны “Уясах” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 192  Үзэх
   Сувилалын цэцэрлэг яслийн 10 дугаар цогцолборын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 193  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны Энх титэм" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 194  Үзэх
   Нийслэлийн Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 195  Үзэх
   Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 196  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай. Дугаар 197  Үзэх
   Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 198  Үзэх
   Баянзурх дүүргийн Гачуурт тосгоны Захирагчийн ажлын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 199  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 200  Үзэх
   “Багануур Тохижилт” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 201  Үзэх
   “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 202  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны “Чанд Авиа” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 203  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 205  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 161 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 206  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 207  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 100 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 208  Үзэх
   Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 209  Үзэх
   Баянгол Хүүхдийн зуслан ОНӨТҮГ-ын балансаас Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 210  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордон ОНӨТҮГ-ын балансаас Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 211  Үзэх
   Хүүхдийн Төв сувилалын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 212  Үзэх
   Налайх дүүргийн “Налайх хангамжийн төв” ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 213  Үзэх
   Нийслэлийн Наркологийн эмнэлгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 214  Үзэх
   Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 215  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 216  Үзэх
   Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 217  Үзэх
   Налайх дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэгийн балансаас Налайх дүүргийн 187дугаар цэцэрлэгийн балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 218  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн данснаас барилга хасах тухай Дугаар 219  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 97 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 220  Үзэх
  Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 221  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 100 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 222  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 223  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Хангай цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 224  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 26 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 225  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 226  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 227  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 228  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 192 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 229  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрэлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 230  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 145 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 231  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 172дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 232  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 255 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 233  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны Өнөр-Энхмэнд" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 234  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 213 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 235  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 236  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн “Өнөр бүл” хүүхдийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 237  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар Хорооны “Орхон түшээ мөрөн” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 238  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн “Амгалан” цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 239  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 55 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 240  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолборын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 241  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 242  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 243  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 244 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 244  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 245  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 246  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 247  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 248  Үзэх
  Нийслэлийн Статистикийн газрын хөрөнгө данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 249  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 250  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Өлзийт санал Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 251  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 252  Үзэх
  “Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар”-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 253  Үзэх
  “Нийслэлийн Соёл Урлагийн газар”-ийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 254  Үзэх
  “Монгол-Оросын хамтарсан сургууль”-ийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 255  Үзэх
  “Сүхбаатар дүүргийн 42 дугаар цэцэрлэг”-ийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 256  Үзэх
  Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай Дугаар 258  Үзэх
  Улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 259  Үзэх
  Ажлын хэсэг томилох тухай Дугаар 260  Үзэх
  Журам батлах тухай Дугаар 261  Үзэх
   Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 262  Үзэх
   Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдаап зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 263  Үзэх
   Дуудлагын худалдааг зохион байгуулах п ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 264  Үзэх
   Биеийн тамир, спортын хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 265  Үзэх
   Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 266  Үзэх
   Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 267  Үзэх
   Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 268  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 15дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 269  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 84 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 270  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 271  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 272  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 114 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 273  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 114 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 274  Үзэх
   Багануур дүүргийн Соёлын ордны данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 275  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 276  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Амгалан” цогцолбор сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 277  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 278  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 279  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 280  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 281  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 282  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн данснаас барилга хасах тухай Дугаар 283  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 284  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 121 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 285  Үзэх
   Удирдлагын зөвлөлийг байгуулах тухай Дугаар 286  Үзэх
   Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 1 боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 287  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 288  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 289  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн балансаас барилга байгууламж хасах тухай Дугаар 290  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны “Андсайхан" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн балансаас барилга хасах тухай Дугаар 291  Үзэх
   Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай Дугаар 292  Үзэх
   Нийслэлийн Байгаль орчны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 293  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 294  Үзэх
  Хүүхэд, залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 295  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Энэрэл эмнэлгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 296  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 297  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Монгол-Оросын хамтарсан сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 298  Үзэх
  Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай Дугаар 299  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн “Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 301  Үзэх
  Зөвшөөрөл олгох тухай Дугаар 302  Үзэх
  "Эрүүл ажлын байр” удирдамжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 303  Үзэх
  Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай  Дугаар 304  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 306  Үзэх
  “Ус сувгийн удирдах газар” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 307  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 160 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 308  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 24 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 309  Үзэх
  Сургалтын зардал гаргах тухай Дугаар 310  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 311  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээлцэх, ашиглалтыг хариуцуулах ажлыг зохион байгуулах тухай Дугаар 312  Үзэх
  Тогтоолын хэрэгжилт ханган ажиллах тухай Дугаар 313  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 314  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээлцэх, ашиглалтыг хариуцуулах ажлыг зохион байгуулах тухай Дугаар 316  Үзэх
  Барилга байгууламж бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 317  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 319  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 320  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 321  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 322  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 323  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 324  Үзэх
   Албан хаагчдыг ажлаас чөлөөлөх тухай Дугаар 325  Үзэх
   Бүтэц, орон тоог баталж, албан хаагчдыг ажилд томилох тухай Дугаар 326  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 251 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 327  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 51 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 328  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 175 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 329  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 330  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 120 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 331  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 332  Үзэх
   Налайх дүүргийн Захирагчийн ажлын албаны балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 333  Үзэх
   Багануур дүүргийн лаборатори Боловсрол цогцолбор сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 334  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 118 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 335  Үзэх
   Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 336  Үзэх
   Баянгол дүүргийн лаборатори 20 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 337  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 338  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 339  Үзэх
   Багануур дүүргийн лаборатори Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 340  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 120 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 341  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 342  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 343  Үзэх
   Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай Дугаар 344  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 112 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 345  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 346  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 347  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай Дугаар 348  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 349  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 350  Үзэх
   Зардал гаргах тухай Дугаар 351  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 352  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 353  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 354  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 355  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 129 дүгээр сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 356  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 134 дүгээр сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 357  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 358  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 122 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 359  Үзэх
   Баянзүрх дүүрэгдэх Цагдаагийн газрын Хоёрдугаар хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 360  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 251 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 361  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 42 дугаар цэцэрлэгийн балансаас эргэлтийн бус хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 362  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 363  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 365  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 204 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 366  Үзэх
   Журам шинэчлэн батлах тухай Дугаар 367  Үзэх
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 369  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 371  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 372  Үзэх
   “Клиник сувилал дөрөв”-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 373  Үзэх
   “Ус сувгийн удирдах газар” орон нутгийнп өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын барилга байгууламжийг данснаас хасах тухай Дугаар 374  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 375  Үзэх
   Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар Сургуулийн цайны газрын өргөтгөлийн барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 376  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Насан-Урт” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 377  Үзэх
   Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын Лаборатори 33 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 378  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 379  Үзэх
   “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 380  Үзэх
   Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 381  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 382  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 383  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны “Мөнх-Үжин” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 384  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 385  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 141 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 386  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 387  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 85 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 388  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 141 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 389  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 141 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 390  Үзэх
   Нийслэлийн Төр захиргааны автобааз” УТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 391  Үзэх
   Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 392  Үзэх
   Улаанбаатар Зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 393  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 394  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хорооны “Цэц До” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 395  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны “Амин тус” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 396  Үзэх
   “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 397  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрйн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 398  Үзэх
   “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 399  Үзэх
   “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 400  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн “Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 401  Үзэх
   Өнөр бүл хүүхдийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 402  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 403  Үзэх
   Нийслэлийн Байгаль орчны газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 404  Үзэх
   Баянгол дүүргийн113 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 405  Үзэх
   Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 406  Үзэх
   Тусламж үзүүлэх тухай Дугаар 407  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 408  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 409  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 60 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 410  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 411  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 413  Үзэх
   Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 414  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 52 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 415  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 416  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 132 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 417  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 418  Үзэх
   Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 79 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 419  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 420  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 421  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 422  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 423  Үзэх
   Налайх дүүргийн Голомт цогцлобор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 424  Үзэх
   ЗООНОЗЫН ӨВЧИН судлалын үндэсний " төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 425  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 198 дугаар цэцэрлэгий данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 426  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 427  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэгий данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 428  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 429  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засагдаргын Тамгын газрын хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 430  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 431  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 432  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 433  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 434  Үзэх
   Налайх дүүргийн “Эрдмийн оргил цогцолбор сургууль”-ийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 435  Үзэх
   Налайх дүүргийн “Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба”-ны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 436  Үзэх
   Налайх дүүргийн “Эрдмийн оргил цогцолбор сургууль”-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 437  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Уясах” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 438  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Аюут” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 439  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 440  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 75дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 441  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Тэрмэстий” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 442  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “ Энх-Амгалан-Өлзийт” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 443  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Манал үйлс” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 444  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Амгалан-Өрх” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийнбус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 445  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Цэц-До” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 446  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Амин тус” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 447  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Мөнхбадрах-Өрх” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 448  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Мэнд Саруул” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 449  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 175 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 450  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 451  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 452  Үзэх
   Монгол-Оросын хамтарсан ерөнхий боловсролын сургуулийн балансаас шилжүүлэх тухай Дугаар 453  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн Хоёрдугаар хэлтсийн балансаас шилжүүлэх тухай Дугаар 454  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 245 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 455  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Лаборатори өсвөрийн зохион бүтээгчдийн ахлах сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 456  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 457  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 460  Үзэх
   Баянгол дүүргийн “Эрдмийн Өргөө” цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 461  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 114 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 462  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 19 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 463  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 464  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 100 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 465  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 466  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 467  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны “Өнө-Ачит” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 468  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 104 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 469  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 35 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 470  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 471  Үзэх
   Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 21 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 472  Үзэх
   Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын “Оюуны Эрин” цогцолбор сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 473  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 474  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 15 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 475  Үзэх
   Баянгол дүургийн 77 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 476  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 97 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 477  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 51 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 478  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 34 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 479  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Оюуны ундраа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 480  Үзэх
   Хан-Уул дуүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 481  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 482  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 483  Үзэх
   Налайх дүүргийн “Амь-Эрдэнэ” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 484  Үзэх
   Налайх дүүргийн 103 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 485  Үзэх
   Налайх дүүргийн 123дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 486  Үзэх
   Налайх дүургийн Дотоод аудитын албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 487  Үзэх
   Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 488  Үзэх
   Баянзурх дүүргийн 212 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 489  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 131 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 490  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 69 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 491  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 199 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 492  Үзэх
   Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай Дугаар 493  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 494  Үзэх
   “Хот тохижилтын газар” орон нутгийн өмчитаж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 495  Үзэх
   Комисс байгуулах тухай Дугаар 496  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 36 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 497  Үзэх
   Нийслэлийн Байгаль орчны газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 498  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 499  Үзэх
   Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 500  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 501  Үзэх
   Зардал гаргах тухай Дугаар 502  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 503  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 504  Үзэх
   Үнэлгээний баг байгуулах тухай Дугаар 505  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 506  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 88 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 507  Үзэх
   Баянгол дүургийн 73 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 508  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 509  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 77 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 510  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 511  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 97 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 512  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 513  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 104 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 514  Үзэх
   Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 515  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 98 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 516  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 161 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 517  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 242 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 518  Үзэх
   Багануур дүүргийн Лаборатори Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 519  Үзэх
   Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 520  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 49 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 521  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 190 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 522  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 144 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 523  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 67 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 524  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 56 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 525  Үзэх
   Гачуурт тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 526  Үзэх
    Сүхбаатар дүүргийн 143 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 527  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 528  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 529  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 213 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 530  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 132 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 531  Үзэх
   Энэрэл эмнэлгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 532  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 63 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 533  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 51 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 534  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 535  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 536  Үзэх
   Монголын Хүүхдийн ордоны данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 537  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 92 дугаар сургуулийн данс бүртгнлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 538  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 539  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны Энэр-ази” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 540  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хорооны “Конвер” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 541  Үзэх
   Нийслэлийн Хүрээ Амаржих газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 542  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны “Энхийн санаа” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 543  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 544  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 88 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 545  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 546  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 547  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 548  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 549  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 550  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 69 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 551  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 85 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 552  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 57 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 553  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 554  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 556  Үзэх
   “Нийслэлийн зурагтөслийн хүрээлэн” орон Нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 557  Үзэх
   Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 558  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 559  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны “Гүн мэдрэмж” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 560  Үзэх
   Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 561  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны “Дотны туслагч” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 562  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны “Мандам” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 563  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 564  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 565  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Хашчагнуур” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 566  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 115 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 567  Үзэх
   Зардал гаргах тухай Дугаар 568  Үзэх
   Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэж, урамшуулал олгох тухай Дугаар 569  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 570  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 145 дүгээр цэцэрлэгийн биет бус хөрөнгө данснаас хасах тухай Дугаар 571  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 144 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 572  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 573  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 130 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 574  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 575  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 35 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 576  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 577  Үзэх
   Журам шинэчлэн батлах тухай Дугаар 578  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Амгалан” цогцолбор сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 579  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 580  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 255 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 581  Үзэх
   Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 582  Үзэх
   Улаанбаатар хотын музейн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 583  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 584  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 585  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Эмнэхүй” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 586  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Эрүүл өрх” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 587  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Ачлахуй” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 588  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Эрүүл өсөх” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 589  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 590  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 591  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 45 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 592  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 52 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 593  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 594  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 595  Үзэх
   Нийслэлийн Амгалан амаржих газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 596  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 597  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 598  Үзэх
    Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 599  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар цэцэрлэгийн барилга, байгууламж, нийтийн эзэмшлийн хөрөнгө данснаас хасах тухай  Дугаар 600  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 601  Үзэх
   Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 604  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 262 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 605  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 606  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Оюуны Ундраа цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 607  Үзэх
   Налайх дүүргийн Эрүүл Мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 608  Үзэх
   Баянгол дүүргийн лаборатори 28 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 609  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 120 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 610  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 611  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 612  Үзэх
   Налайх дүүргийн Нарны Эрч өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 613  Үзэх
   Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 614  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 615  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 89 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 616  Үзэх
   Баянгол дүүргийн лаборатори 141 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 617  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 95 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 618  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 47 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 619  Үзэх
   Баянгол дуүргийн 19 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 620  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 38 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 621  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 47 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 622  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 623  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 133 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 624  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 625  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 47 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 626  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 627  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 628  Үзэх
   Хүүхэд-Залуучуудын сургалт, хүмүүжлийн тусгай цогцолборын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 629  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 630  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 631  Үзэх
   Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 632  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 109 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 633  Үзэх
   Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын данс бүртгэлд хөрөнгөбүртгэх тухай Дугаар 634  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 635  Үзэх
   Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 636  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 638  Үзэх
  Монголын хүүхдийн ордон НӨТБ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 639  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 128 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 640  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Амгалан” цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 641  Үзэх
   Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжпиин тусгай цогцолборын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 642  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 643  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 647  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 648  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 226 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 649  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 127дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 650  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 33 дугаар цэцэрлэгийн балансаас шилжүүлэх тухай Дугаар 651  Үзэх
   Чингэлтэй Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 652  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 220 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 653  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 108 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 654  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны “Эрүүл оршихуй” Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 655  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 656  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 218 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 657  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 73 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 658  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 659  Үзэх
    Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 670  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 671  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир спортын хорооны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 672  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 67 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 673  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 218 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 674  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 218 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 675  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 676  Үзэх
   Багануур дүүргийн Соёлын ордны хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 677  Үзэх
   Зардал гаргах тухай Дугаар 678  Үзэх
   “Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 679  Үзэх
   Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 680  Үзэх
   Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын Төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 681  Үзэх
   “Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 682  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 683  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 167 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 684  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 63 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 685  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 127 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 686  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 687  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 146 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 688  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 221 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 689  Үзэх
   Чингэлтэй дуүргийн 23 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 690  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 691  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 117 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 692  Үзэх
   Хан-Уул дуүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 693  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 694  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 695  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар биет бус хөрөнгө данснаас хасах тухай Дугаар 696  Үзэх
  Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 697  Үзэх
  “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрынэргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 698  Үзэх
  Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 699  Үзэх
   Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 700  Үзэх
  Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 701  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 702  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 95 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 705  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 708  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 83 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 709  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн “Мэнд арвижих” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 710  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн “Нандин хүсэл” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 711  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 712  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 713  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн ахлах сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 714  Үзэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

530626
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
69
154
512
3433
530626

Таны IP: 3.236.16.13
<