НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй эргэлтийн бус хөрөнгө акталж данснаас хасах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

Тайлбар: Төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшилдээ байгаа илүүдэл үндсэн эд хөрөнгө, түүнчлэн ашиглах хугацаа нь дууссан буюу эсхүл осол гэмтэлд өртсөний улмаас зориулалтаар нь ашиглах боломжгүй болсон бөгөөд засаж, сэлбэж ашиглах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй нь тооцоогоор нотлогдсон эд хөрөнгийг худалдаж, шилжүүлж, акт тогтоон устгах.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27 31 дүгээр зүйл   http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам 2014.05.05 4 дүгээр хэсэг 66 www.umch.ub.gov.mn
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшилдээ байгаа илүүдэл үндсэн эд хөрөнгө эд хөрөнгийг худалдаж, шилжүүлэх хүсэлтээ албан бичгээр гаргах
Тодорхойлолт Аж ахуйн нэгж, байгууллага Мэргэжлийн байгууллагаас цаашид ашиглах боломжгүй тухай тодорхойлолт гаргуулж ирүүлэх
Дүгнэлт Мэргэжлийн байгууллага Техникийн комиссын дүгнэлт
Хурлын тэмдэглэл Аж ахуйн нэгж байгууллага Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлын протокол дүгнэлтийн хамт
Зураг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Актлах хөрөнгийн фото зураг
Жагсаалт Аж ахуйн нэгж, байгууллага Актлах хөрөнгийн нэр тоо хэмжээ
Зөвшөөрөл