• Нүүр
  • Мэдээ мэдээлэл
  • Аж ахуйн төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшний 2022 оны биелэлт
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Аж ахуйн төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшний 2022 оны биелэлт

Аж ахуйн төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшний 2022 оны биелэлт

          Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/688 захирамжаар эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх 2022 оны зорилтот түвшинг дүгнэсэн.

          Уг захирамжаар аж ахуйн тооцоотой 15 үйлдвэрийн газар нь 2022 оны зорилтот түвшинг нийт орлогыг 353,2 тэрбум төгрөг, нийт зардлыг 394,9 тэрбум төгрөг, нийт алдагдлыг 41,6 тэрбум төгрөг, борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардал 1,12 төгрөг байхаар батлагдсан.

          Үүнээс гүйцэтгэлээр нийт 385,1 тэрбум төгрөгийн орлого олж, орлогын төлөвлөгөөг 109,1 хувиар буюу 31,8 тэрбум төгрөгөөр давуулж,  394,9 тэрбум төгрөгийн зардал гарган, төлөвлөгөөнөөс 3,2 хувиар буюу 12,7 тэрбум төгрөгөөр хэтрүүлэн, 22,6 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж, алдагдлын  хэмжээг 45 хувиар буюу 19,0 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан байна.