wrapper

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай                                                                                                             Дугаар 01  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 02  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 03  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 04  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 06  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 07  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 08  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 11  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 12  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 13  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 15  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 16  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 17  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 18  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 19  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 22  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай  Дугаар 23  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 25  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 26  Үзэх
  Арихивын нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 27  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 28  Үзэх
  СХД-ийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 29  Үзэх
  "Улаанбаатар чуулга" ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 30  Үзэх
  Нийслэлийн Соел урлагийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 31  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 32  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 85 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 33  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 34  Үзэх
  Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  Дугаар 35  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 36  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын бүртгэлийн үнийг нэмэгдүүлэн бүртгэх тухай  Дугаар 37  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 84 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 38  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 176 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 39  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 40  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Туул тосгоны эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 44  Үзэх
  "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 45  Үзэх
  Нийслэлийн Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 46  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 47  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 48  Үзэх
  "Багануур тохижилт" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 49  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 50  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны "Гүн мэдрэмж" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 51  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны "Тэгш-Өлзий" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 52  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны "Одонт мандал" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 53  Үзэх
  Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 54  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны"Энэрэнгүй сэтгэл" Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 55  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 56  Үзэх
  "Нийслэлийн төр захиргааны автобааз" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 57  Үзэх
  Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай  Дугаар 58  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 59  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 71 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 61  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 62  Үзэх
  Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 63  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 64  Үзэх
  Баянзүрх дүүрэг, Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 65  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 66  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 67  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 68  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 160 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 69  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 149 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 70  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 74 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 71  Үзэх
   Барилга хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 72  Үзэх
   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 73  Үзэх
   Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай  Дугаар 74  Үзэх
   Нийслэлийнг Өмчийн харилцааны газрын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 75  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 9-р хороо, Энх-Энэрэл ӨЭМТ-д балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 76  Үзэх
   Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцох, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай  Дугаар 77  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 78  Үзэх
   Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар ОНӨХХТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 79  Үзэх
  Биеийн тамир, спортын хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 80  Үзэх
  Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай  Дугаар 81  Үзэх
  Нийслэлийн цагдаагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
  Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 84  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 85  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 86  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар дөрөв” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 87  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 88  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 89  Үзэх
  "Замын хөдөлгөөний Удирдлагын төв” НӨТҮГ-ынданс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 90  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Сугар-Энх” Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 91  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 92  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 163 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 93  Үзэх
    Сонгинохайрхан дүүргийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 94  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 95  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 97  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 98  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 99  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 100  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 101  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 102  Үзэх
   Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын1 эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 103  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 77 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 104  Үзэх
   Хан-Уул дуүргийн 60 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 105  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 106  Үзэх
   Ахмадын хотхон-1 ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 107  Үзэх
   Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 108  Үзэх
   Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 109  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 110  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 65 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 111  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 49 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 112  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 50 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 113  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 76 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 114  Үзэх
   Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой 1 тэмцэх газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 115  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 116  Үзэх
   Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 118  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 119  Үзэх
    Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 120  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 121  Үзэх
   Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 122  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 123  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 124  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар г цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 125  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхдийн клиник сувилал 41-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 126  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 127  Үзэх
   БЗД 204 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 128  Үзэх
   Багануур дүүргийн 193 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 129  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 127 дугаар^ цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 130  Үзэх
   Улаанбаатар хотын нийтийн номын сангийй данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 131  Үзэх
   Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургуулийн хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 132  Үзэх
   Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн лаборатори 1 сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 133  Үзэх
   Гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг томилох тухай Дугаар 134  Үзэх
   "Багачууд хүнс” ОНӨТААҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 135  Үзэх
   Халаалтын зуухнуудыг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 136  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 163 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 137  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Цэцэг хайрхан Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 138  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 134 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 139  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 140  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 60 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 141  Үзэх
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

356598
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
5
128
5
2317
356598

Таны IP: 54.226.102.115