wrapper

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай                                                                                                             Дугаар 01  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 02  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 03  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 04  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 06  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 07  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 08  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 11  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 12  Үзэх
  Загвар батлах тухай  Дугаар 13  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 15  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 16  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 17  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 18  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 19  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 22  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай  Дугаар 23  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 25  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 26  Үзэх
  Арихивын нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 27  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 28  Үзэх
  СХД-ийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 29  Үзэх
  "Улаанбаатар чуулга" ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 30  Үзэх
  Нийслэлийн Соел урлагийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 31  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 32  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 85 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 33  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 34  Үзэх
  Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  Дугаар 35  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 36  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын бүртгэлийн үнийг нэмэгдүүлэн бүртгэх тухай  Дугаар 37  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 84 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 38  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 176 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 39  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 40  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Туул тосгоны эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 44  Үзэх
  "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 45  Үзэх
  Нийслэлийн Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 46  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 47  Үзэх
  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 48  Үзэх
  "Багануур тохижилт" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 49  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 50  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны "Гүн мэдрэмж" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 51  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны "Тэгш-Өлзий" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 52  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны "Одонт мандал" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 53  Үзэх
  Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 54  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны"Энэрэнгүй сэтгэл" Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 55  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 56  Үзэх
  "Нийслэлийн төр захиргааны автобааз" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 57  Үзэх
  Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай  Дугаар 58  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 59  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 71 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 61  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 62  Үзэх
  Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 63  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 64  Үзэх
  Баянзүрх дүүрэг, Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 65  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 66  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 67  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 68  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 160 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 69  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 149 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 70  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 74 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 71  Үзэх
   Барилга хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 72  Үзэх
   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 73  Үзэх
   Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай  Дугаар 74  Үзэх
   Нийслэлийнг Өмчийн харилцааны газрын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 75  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 9-р хороо, Энх-Энэрэл ӨЭМТ-д балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 76  Үзэх
   Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцох, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай  Дугаар 77  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 78  Үзэх
   Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар ОНӨХХТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 79  Үзэх
  Биеийн тамир, спортын хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 80  Үзэх
  Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай  Дугаар 81  Үзэх
  Нийслэлийн цагдаагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
  Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 84  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 85  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 86  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар дөрөв” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 87  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 88  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 89  Үзэх
  "Замын хөдөлгөөний Удирдлагын төв” НӨТҮГ-ынданс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 90  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Сугар-Энх” Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 91  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 92  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 163 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 93  Үзэх
    Сонгинохайрхан дүүргийн 261 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 94  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 95  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 97  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 98  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 99  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 100  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 101  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 102  Үзэх
   Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын1 эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 103  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 77 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 104  Үзэх
   Хан-Уул дуүргийн 60 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 105  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 106  Үзэх
   Ахмадын хотхон-1 ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 107  Үзэх
   Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 108  Үзэх
   Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 109  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 110  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 65 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 111  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 49 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 112  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 50 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 113  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 76 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 114  Үзэх
   Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой 1 тэмцэх газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 115  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 116  Үзэх
   Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 118  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 119  Үзэх
    Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 120  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 121  Үзэх
   Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 122  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 123  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 124  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар г цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 125  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхдийн клиник сувилал 41-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 126  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 127  Үзэх
   БЗД 204 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 128  Үзэх
   Багануур дүүргийн 193 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 129  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 127 дугаар^ цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 130  Үзэх
   Улаанбаатар хотын нийтийн номын сангийй данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 131  Үзэх
   Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургуулийн хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 132  Үзэх
   Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн лаборатори 1 сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 133  Үзэх
   Гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг томилох тухай Дугаар 134  Үзэх
   "Багачууд хүнс” ОНӨТААҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 135  Үзэх
   Халаалтын зуухнуудыг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 136  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 163 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 137  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Цэцэг хайрхан Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 138  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 134 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 139  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 140  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 60 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 141  Үзэх
   Тооллогын комисс байгуулах тухай Дугаар 142  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 44 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 144  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 145  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 146  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 211 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 147  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 210 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 148  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 132 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 149  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Чанд-Авиа” ӨЭМТ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 150  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Энхтитэм” ӨЭМТ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 151  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Био-Асралт” ӨЭМТ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 152  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 153  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 167дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 154  Үзэх
   Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 155  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 156  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 259 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 157  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 92 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 158  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 91 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 159  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Гурван тэрх Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 160  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 99 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 161  Үзэх
   Нийслэлийн Архивын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 162  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 163  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 99 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 164  Үзэх
   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 165  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 166  Үзэх
   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 168  Үзэх
   Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай Дугаар 170  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 171  Үзэх
   Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар”-ын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 172  Үзэх
   '“Нийслэлийн Түргэн Тусламжийн төв”-ийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 173  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 174  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 175  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 176  Үзэх
   “Нийслэлийн Өргөө Амаржих газар”-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 177  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 178  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 179  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 251 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 180  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны “Нэмүүлэн” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 181  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 182  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хорооны “Хасагт эрдэнэ” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 183  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны “Ерөөл буян оршихуй” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 184  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хорооны “Мараната” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 185  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 98 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 186  Үзэх
   “Асгат” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 187  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны 'Амгалан өрх” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 188  Үзэх
   “Багануур Ус” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 189  Үзэх
   Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 190  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны "Био-Асралт” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 191  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны “Уясах” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 192  Үзэх
   Сувилалын цэцэрлэг яслийн 10 дугаар цогцолборын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 193  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны Энх титэм" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 194  Үзэх
   Нийслэлийн Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 195  Үзэх
   Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 196  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай. Дугаар 197  Үзэх
   Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 198  Үзэх
   Баянзурх дүүргийн Гачуурт тосгоны Захирагчийн ажлын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 199  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 200  Үзэх
   “Багануур Тохижилт” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 201  Үзэх
   “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 202  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны “Чанд Авиа” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 203  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 205  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 161 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 206  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 207  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 100 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 208  Үзэх
   Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 209  Үзэх
   Баянгол Хүүхдийн зуслан ОНӨТҮГ-ын балансаас Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 210  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордон ОНӨТҮГ-ын балансаас Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 211  Үзэх
   Хүүхдийн Төв сувилалын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 212  Үзэх
   Налайх дүүргийн “Налайх хангамжийн төв” ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 213  Үзэх
   Нийслэлийн Наркологийн эмнэлгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 214  Үзэх
   Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 215  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 216  Үзэх
   Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 217  Үзэх
   Налайх дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэгийн балансаас Налайх дүүргийн 187дугаар цэцэрлэгийн балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 218  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн данснаас барилга хасах тухай Дугаар 219  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 97 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 220  Үзэх
  Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 221  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 100 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 222  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 223  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Хангай цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 224  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 26 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 225  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 226  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 227  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 228  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 192 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 229  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрэлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 230  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 145 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 231  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 172дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 232  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 255 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 233  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны Өнөр-Энхмэнд" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 234  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 213 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 235  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 236  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн “Өнөр бүл” хүүхдийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 237  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар Хорооны “Орхон түшээ мөрөн” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 238  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн “Амгалан” цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 239  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 55 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 240  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолборын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 241  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 242  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 243  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 244 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 244  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 245  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 246  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 247  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 248  Үзэх
  Нийслэлийн Статистикийн газрын хөрөнгө данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 249  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 250  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Өлзийт санал Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 251  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 252  Үзэх
  “Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар”-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 253  Үзэх
  “Нийслэлийн Соёл Урлагийн газар”-ийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 254  Үзэх
  “Монгол-Оросын хамтарсан сургууль”-ийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 255  Үзэх
  “Сүхбаатар дүүргийн 42 дугаар цэцэрлэг”-ийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 256  Үзэх
  Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай Дугаар 258  Үзэх
  Улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 259  Үзэх
  Ажлын хэсэг томилох тухай Дугаар 260  Үзэх
  Журам батлах тухай Дугаар 261  Үзэх
   Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 262  Үзэх
   Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдаап зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 263  Үзэх
   Дуудлагын худалдааг зохион байгуулах п ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 264  Үзэх
   Биеийн тамир, спортын хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 265  Үзэх
   Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 266  Үзэх
   Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 267  Үзэх
   Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 268  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 15дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 269  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 84 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 270  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 271  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 272  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 114 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 273  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 114 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 274  Үзэх
   Багануур дүүргийн Соёлын ордны данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 275  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 276  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн “Амгалан” цогцолбор сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 277  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 278  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 279  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 280  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 281  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 282  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн данснаас барилга хасах тухай Дугаар 283  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 284  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 121 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө хасах тухай Дугаар 285  Үзэх
   Удирдлагын зөвлөлийг байгуулах тухай Дугаар 286  Үзэх
   Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 1 боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 287  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 288  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 289  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн балансаас барилга байгууламж хасах тухай Дугаар 290  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны “Андсайхан" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн балансаас барилга хасах тухай Дугаар 291  Үзэх
   Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай Дугаар 292  Үзэх
   Нийслэлийн Байгаль орчны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 293  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 294  Үзэх
  Хүүхэд, залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 295  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Энэрэл эмнэлгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 296  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 297  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Монгол-Оросын хамтарсан сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 298  Үзэх
  Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай Дугаар 299  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн “Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ-ийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 301  Үзэх
  Зөвшөөрөл олгох тухай Дугаар 302  Үзэх
  "Эрүүл ажлын байр” удирдамжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 303  Үзэх
  Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай  Дугаар 304  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 306  Үзэх
  “Ус сувгийн удирдах газар” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 307  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 160 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 308  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 24 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 309  Үзэх
  Сургалтын зардал гаргах тухай Дугаар 310  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 311  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээлцэх, ашиглалтыг хариуцуулах ажлыг зохион байгуулах тухай Дугаар 312  Үзэх
  Тогтоолын хэрэгжилт ханган ажиллах тухай Дугаар 313  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 314  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээлцэх, ашиглалтыг хариуцуулах ажлыг зохион байгуулах тухай Дугаар 316  Үзэх
  Барилга байгууламж бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 317  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 319  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 320  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 321  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 322  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 323  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 324  Үзэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

379462
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
445
353
1125
4925
379462

Таны IP: 34.204.173.45