wrapper

Товч мэдээ

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 01  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн “Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын 8 авто машины гаражийн дуусаагүй барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 02  Үзэх
  Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрынп данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 03  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн балансад бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг данснаас хасах тухай Дугаар 04  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Тооллого хийх тухай Дугаар 06  Үзэх
  “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 07  Үзэх
  Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 08  Үзэх
  Ажпын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 11  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай Дугаар 12  Үзэх
  Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 13  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 218 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 14  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 15  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 34 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 16  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 17  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 18  Үзэх
  “Зорчигч тээврийн нэгтгэл" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 19  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Спорт хамтлаг байгуулах тухай Дугаар 21  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 244 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 25  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 26  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 27  Үзэх
  Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 28  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 29  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 70 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 30  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 234 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 31  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 32  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 141 дүгээр цэцэрлэгийнп данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 33  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 34  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 79 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 35  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 36  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхдийн клиник Сувилал 41-ийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 37  Үзэх
  Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 38  Үзэх
  Нийслэлийн Тээврийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 39  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 40  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 103 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 41  Үзэх
  Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 42  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 135 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 43  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 40 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 44  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 45  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 134 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 46  Үзэх
   СБД-ийн 217 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 47  Үзэх
   ЧД-ийн 49 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийн данснаас хасах тухай Дугаар 49  Үзэх
   Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 50  Үзэх
   ЧД-ийн 126 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 51  Үзэх
   ЧД-ийн 37 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 52  Үзэх
   Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 53  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 54  Үзэх
   БЗД-ийн 14 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 55  Үзэх
   БЗД-ийн 111-р сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 56  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 57  Үзэх
   БЗД-ийн 97-р сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 58  Үзэх
   БЗД-ийн 200 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 59  Үзэх
   БЗД-ийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 60  Үзэх
   БЗД-ийн 92 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 61  Үзэх
   БЗД-ийн 213 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 62  Үзэх
   БЗД-ийн 201 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 63  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 64  Үзэх
   БЗД-ийн 132 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 65  Үзэх
   БЗД-ийн Засаг даргын Тамгын газрын Эргэлтийн бус хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 66  Үзэх
   БГД-ийн Гэр бүл, ёслолын ордон ОНӨТҮГ-ын хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэх бүртгэх тухай Дугаар 67  Үзэх
   ХУД-ийн 218 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 68  Үзэх
   Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 69  Үзэх
   Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай  Дугаар 70  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 71  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэх тухай  Дугаар 72  Үзэх
   БЗД-ийн 168 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 73  Үзэх
   БЗД-ийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 74  Үзэх
   ХУД-ийн 219 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 75  Үзэх
   Налайх дүүргийн 152 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 76  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 43 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 77  Үзэх
   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 78  Үзэх
   БГД-ийн 87 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 79  Үзэх
   БГД-ийн 47 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 80  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 81  Үзэх
   Гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг томилох тухай  Дугаар 82  Үзэх
   СХД-ийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн данснаас барилга хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
   ХУД-ийн 75 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгө данснаас хасах тухай Дугаар 84  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 85  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 86  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 87  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 88  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 89  Үзэх
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 90  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 91 Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 159 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 92  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 93  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 166 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 94  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 95  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 73 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 96  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 97  Үзэх
   Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 98  Үзэх
   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 99  Үзэх
   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 100  Үзэх
   Багануур дүүргийн 132 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 101  Үзэх
   Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай  Дугаар 103  Үзэх
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  Дугаар 104  Үзэх
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай   Дугаар 105  Үзэх
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  Дугаар 106  Үзэх
   Комисс байгуулах тухай  Дугаар 107  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 225 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 108  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 109  Үзэх
   БЗД-ийн 136 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 110  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 210 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 111  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 112  Үзэх
   Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 113  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 114  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 103 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 115  Үзэх
   Нийслэлийн Архивын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 116  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 174 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 117  Үзэх
   Багануур дүүргийн 125 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 118  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 119  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 120  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 35 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 121  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн балансаас эргэлтийн бус хөрөнгийг шилжүүлэх тухай Дугаар 122  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 135 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 123  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 125  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 55 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 126  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 75 дугаар сургуулийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 127  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Хүүхдийн клиник 4 дүгээр сувиллын барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 128  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 129  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Хүүхдийн 40 дүгээр клиник сувиллын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 131  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 132  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 133  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 134  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 135  Үзэх
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 136  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 137 Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 138 Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 139  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 50 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 140  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 141 Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 142 Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 143 Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 33 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 144  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 43 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 145  Үзэх
   Багануур дүүргийн 194 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 146 Үзэх
   Багануур дүүргийн соёлын ордны данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 147 Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны "Нандин хүсэл" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дан сбүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 148  Үзэх
   Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 149  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 150 Үзэх
   Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 151 Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 24 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 152  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 40 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 153  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 154   Үзэх
   Налайх дүүргийн 103 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 155   Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 145 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 156   Үзэх
   "Ус сувгийн удирдах газар" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 157  Үзэх
   Илч-орд ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 158  Үзэх
   Дуудлагын худалдааг зохион байгуулах комисс байгуулах тухай Дугаар 159  Үзэх 
   НӨХГ-ын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 160  Үзэх 
   Асгат ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 161  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 73 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 162  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 163  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 51 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 164  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 165  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 54 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 166  Үзэх 
   Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 167  Үзэх
   Налайх дүүргийн 151 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 168  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 169  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 170   Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 171  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 172  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 173  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 128 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 174   Үзэх
   Баянзүрх дүүрэг, Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 175  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 176  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 177  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 179  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 180  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 201 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 181  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 183  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 33 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 184  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 185  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 209 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 186  Үзэх 
   Налайх дүүргийн 151 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 187  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хорооны данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 189  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 190  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 191  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 192  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 205 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 193  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 143 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 194  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 195  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 216 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 196  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 197  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 161 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 198  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 135 дугаар цэцэрлэгийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 199  Үзэх 
   Улаанбаатар хотын музейн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 200  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 63 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 201  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 202  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 169 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 203  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 204  Үзэх 
   "Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 210  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 211  Үзэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

295496
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
26
375
2570
4943
295496

Таны IP: 54.162.171.242