wrapper

ӨМЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГААС ЛАВЛАГАА ГАРГАХ

Өмчийн мэдээллийн сангаас лавлагаа гаргах

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газар
Үйлчилгээний чиглэл: Төрийн захиргаа, бүртгэл, мэдээлэл
 

Эрх зүйн зохицуулалт

Эрх зүйн актын төрөл

Гаргасан байгууллагын нэр

Эрх зүйн актын нэр

Огноо

Зүйл заалт

Дугаар

Холбоос

МУ-ын хууль

Улсын их хурал

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

1996.05.27

 

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492

 

Баримт бичгийн бүрдэл

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага

Тайлбар

Өргөдөл

Хувь хүн өөрөө

Иргэн бол өргөдөл

Албан бичиг

Аж ахуйн нэгж байгууллага

Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт

Иргэний үнэмлэх

Хувь хүн өөрөө

 

Гэрчилгээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Кадастрын зураг

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
Дүүргийн Өмч газрын харилцааны газар

 

Гэрээ

Гэрээ байгуулагч талууд

Газрын гэрээ

Гэрчилгээ

Дүүргийн Өмч газрын харилцааны газар

Газрын гэрчилгээ

Нэмэлт

Аж ахуйн нэгж байгууллага

Нэмэлт нотолгоо баримт

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Шат дамжлагын нэр

Хариуцагч

Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга)

Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга)

Тайлбар

Ажилтны тоо

Хүсэлт хүлээн авах

Бичиг хэргийн ажилтан

5 минут

10 минут

 

1

Цохолт хийх

Газрын дарга, хэлтсийн дарга

1 цаг

1 цаг

 

1

Лавлагаа гаргах

Бичиг хэргийн ажилтан

1 өдөр

3 өдөр

 

1

 

Төлбөр тооцоо

Тайлбар

Үйлчилгээний хураамж

Тэмдэгтийн хураамж

Торгууль

Бусад

Нийт

0

0

0

0

0

0

 

 

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Өмчийн бүртгэлийн систем
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо: 2013.01.20           
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани: Тауэр софт

 

 

ХАНДАЛТ

515974
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
21
77
21
3677
515974

Таны IP: 3.80.5.103