wrapper

Товч мэдээ

Эрхэм зорилго: Нийслэлийн эд хөрөнгийн тооллого, бүртгэлийг эрхлэх, хөрөнгийн хөдөлгөөнийг холбогдох журмын дагуу хийж өмч хувьчлалын ажлыг зохион байгуулах, нийслэлд шинээр бий болж буй хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг цаг алдалгүй бүртгэн, өмчийг эзэнтэй болгох

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг:

 • Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдаж ашиглалтанд орж буй барилга байгууламж , зам талбай, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг ашиглалтанд оруулах улсын комиссын бүрэлдэхүүн ажиллаж , санал өгөх
 • Техникийн бичиг барим хүлээн авч боловсруулалт хийх
 • Нийслэлийн өмчид шинээр бий болж буй хөрөнгийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулах.Үүнд:

-       Барилга, байгууламжийг НИТХ-н Тэргүүлэгчдийн хуралд өргөн барьж шийдвэрлүүлэх

 • Тээврийн хэрэгслийг НЗД –ын захирамжаар бүртгэх
 • Хандив, тусламж, төсөл хөтөлбөрөөр ирүүлсэн бусад хөрөнгийг ЭБХХХК-ын шийдвэрээр тус тус бүртгэх
 • Үнэ төлбөргүй шилжин ирж буй шугам сүлжээ, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэх, хүлээлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах /газар дээр нүд үзэж, үнэлгээ тогтоож, мэргэжлийн комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх
 • Нийслэлийн өмчид хийх хувийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах, тухайн хөрөнгө оруулалтын чанар байдал, ажлын гүйцэтгэлийг тодорхойлсны  үндсэн дээр их засвар, хөрөнгө оруулалтын ажлын төсвийг хянаж баталгаажуулах,бүртгэх
 • Нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн үндсэн хөрөнгийн тодруулгыг шалган тулгалт хийх, мэдээллийн системд шаардлагатай өөрчлөлтийг хийлгэх,
 • Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах шийдвэр гаргуулах.Үүнд:

-Барилга байгууламжийн НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд өргөн барьж  шийдвэрлүүлэх

 • Тээврийн хэрэгслийг НЗД-ын захирамжаар
 • Бусад хөрөнгийг ЭБХХХК-ын шийдвэрээр тус тус хасах
 • НЗД-н захирамжийг үндэслэн хөрөнгө ороуулалтын ажлын нэгдсэн судалгааг гаргах
 • Нийслэлийн хэмжээн дэх хөрөнгө оруулалтын захирамжийн биелэлтийг гаргах
 • Шинээр бүртгэсэн болон данснаас хассан хөрнөгийн судалгааг улирал, жилээр гаргаж холбогдох хэлтэст хүргүүлэх
 • Хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоол, захирамж, тэмдэглэлийн биелэлтйиг гаргаж холбогдох хэлтэст хүргүүлэх
 • Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого, дахин үнэлгээг хариуцан зохион байгуулах, дүнг нэгтгэх баталгаажуулах
 • Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг хувьчлах хөтөлбөр, хувьчлалын арга хэлбэрийг оновчтой сонгох талаар санал боловсруулан хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтыг батлуулах
 • Өмч хувьчлалын ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулж явуулах, хувьчлагдсан эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах шийдвэр гаргуулах, хувьчлагдсан эд хөрөнгийн тухай тайлан архивт шилжүүлэх
 • Хувьчлалын орлогыг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх
 • Хязгаартай дуудлагын худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар хувьчлагдсан байгууллагуудын гэрээний үүргийн биелэлтэнд хяналт мониторинг хийх, үр дүнг тоооцох, холбогдох арга хэмжээг авах
 • Хувьчлалын тайланг архивт шилжүүлэх
 • Хувьчлагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага, эд хөрөнгийн судалгааг гаргаж холбогдох хэлтэст хүргүүлэх

ХАНДАЛТ

232595
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
59
391
1033
4605
232595

Таны IP: 54.144.73.205