wrapper

Эрхэм зорилго: Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын үйл ажиллагаа, бодлого, стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, удирдлагыг мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, холбогдох шалгуур үзүүлэлтийг хянаж санал, зөвлөмж гаргах.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

 

·         Үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээг зохион байгуулах,

·         Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих,

·         Бодлогын зорилтын биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж, тушаал, шийдвэр, албан даалгавар, байгууллагын стратеги зорилт, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтэд хагас, бүтэн  жилээр хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх,

·         Нийслэлийн өмчийн харилцааны талаар үзүүлэх үйлчилгээний тухай олон нийтэд мэдээллэх, сурталчлах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээж авах асуудлыг бусад хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах,

·         Хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой гаргасан НИХТ-ын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, судалгаа гаргах, дүн шинжилгээ хийх,

·         Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын хурлыг зохион байгуулж гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, судалгаа гаргах, дүн шинжилгээ хийх,

·         Өмч хувьчлал болон тээврийн хэрэгслийн дуудлага худалдааг холбогдох хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих,

·         Нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд болон үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаа болон санхүү байдалд хөндлөнгийн аудит оруулах ажлыг зохион байгуулах,

·         Өмчийн харилцааны зөрчил маргааныг шүүх, хууль хяналтын байгууллагад хянан шийдвэрлэхэд итгэмжлэл олгогдсон тохиолдолд төлөөлөн оролцох, шүүхэд тайлбар, холбогдох нотлох баримт гаргаж өгөх,

·         Өмчийн харилцаатай холбоотой дүрэм, журам болон  байгууллагын дотоодод мөрдөгдөж байгаа эрх зүйн актад  нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн боловсруулах асуудлыг бусад хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах,

·         Нийслэлийн өмчийг эзэмшин үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээдийн өмч хөрөнгийн эзэмшилт, өөрчлөлт, захиран зарцуулалт, ашиглалт, хамгаалалтад эрх хэмжээний хүрээнд шалгалт хийн, зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах,

·         Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалт болон түрээсийн гэрээний биелэлтэд хяналт тавих,

·         Татан буугдсан, бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд орсон байгууллагуудад гарсан зөрчил, маргааныг судалж хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх,

·         Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өмч хөрөнгийн холбогдолтой өргөдөл, гомдол, маргааныг судлах, холбогдох шийдвэр гаргуулах,

·         Маргаантай өмчийн асуудлыг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг холбогдох хэлтэст хүргүүлж мэдээллийн санд оруулах,

·         Smart City өргөдөл, гомдлын программыг хариуцаж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих

·         Газрын даргын Шуурхай үүрэг даалгаврын биелэлтийг хариуцаж хяналт тавих,

·         Байгууллагын цахим хуудсанд оруулах мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь холбогдох хэлтэст хүргүүлэх,

·         Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-ээр үнэлэх ажлыг зохион байгуулах Хэлтсүүдэд хяналт шалгалт хийх, гарсан зөрчил дутагдлыг Удирдлагын зөвлөлд танилцуулах, зөрчлийг арилгуулах талаар зөвлөмж хүргүүлэх,

·         Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, албан хаагчдын үйлчилгээний стандартын хэрэгжилт, ёс зүйн байдалд хяналт шалгалт хийх,

Шаардлагатай тохиолдолд хэлтэс, албан хаагчийн “Үр дүнгийн гэрээ”-ний биелэлтийн явц, улирал, жилийн төлөвлөгөө, биелэлтэд хяналт тавьж удирдлагад танилцуулах.

ХАНДАЛТ

329735
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
44
165
1073
7101
329735

Таны IP: 54.83.93.85