wrapper

           

 

Эрхэм зорилго: Төрийн албаны стандартын удирдлага, захиргааны болон хүний нөөцийн менежментийн үйлчилгээгээр хангах, байгууллагын дарга бусад албан тушаалтны хууль тогтоомжоор хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд техник-зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх замаар байгууллагын хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, Төсвийн тухай, Төсвийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, газрын хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

 

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

 

·         Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн зорилтууд, орон нутгийн өмчийн харилцааны талаар гарсан бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, биелэлтийн явц, үр дүнг тодорхойлох,

·         Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлага бодлого, чиглэлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын сахилга дэг журам, ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, хүн хүчний нөөцийг зөв байршуулах, хүний хөгжлийг дээдэлсэн менежмент явуулах,

·         Санхүү эдийн засгийн таатай нөхцлийг бүрдүүлж, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтын механизмыг боловсронгуй болгож удирдлагыг иж бүрэн оновчтой мэдээллээр хангах,

·         Засгийн Газрын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлд хэрэгжиж буй үндэсний болон дэд хөтөлбөр, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг дарга  болон бусад холбогдох дээд байгууллагаас гаргасан шийдвэрүүдийн биелэлтийг гаргах,

·         Нийслэлийн өмчийн дам болон шууд түрээсийн гэрээг байгуулах, нийт түрээсийн гэрээг коджуулан санхүүгийн программд нэгтгэж баталгаажуулан, гүйцэтгэлд хяналт тавих, орлогыг төвлөрүүлэх, 

·         Нийслэлийн өмчид ноогдох ногдол ашиг, түрээсийн төлбөр, өмч хувьчлалаар олсон орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх,

·         Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны  газрын эд хөрөнгийн тооллогын дүнг холбогдох байгууллагуудад тайлагнах,

·         НИТХТ-ийн 2014 оны 65 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу нийслэлийн

өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах, түрээсийн гэрээг байгуулах, гэрээг дүгнэх,

·         Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын барилга байгууламжинд өргөтгөл, шинэчлэл, их засвар, техник, технологийн өөрчлөлттэй холбогдсон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх,

·          Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийх, үйлчилгээ үзүүлэх, гүйцэтгэхэд захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэх,

·         Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган, мэдээллийг байршуулан, мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргах,

·         Хэлтсийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд оруулах,

·         Ажлын хэрэгцээнд зориулсан төрөл бүрийн чиглэлийн мэдээллийн сан байгуулах загвар дизайныг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, байгууллагад ашиглагдаж буй программыг сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, компютеруудын гадаад дотоод сүлжээний үйл ажиллагааг хангах, байгууллагын веб хуудсыг ажиллуулж, баяжилт хийх, НИТХ болон НЗД-ын зөвлөлийн хуралд оруулах материалд presentation бэлтгэх.

 

 

ХАНДАЛТ

329736
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
45
165
1074
7102
329736

Таны IP: 54.83.93.85