wrapper

Эрхэм зорилго: Нийслэлийн өмчийн болон өмч хувьчлалын бодлого боловсруулах, нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд компаний засаглалыг хөгжүүлэх замаар өмчийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Өмчийн төлөөлөл, менежмент хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

 

·         Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай контракт байгуулах,  дүгнэх, балансын шинжилгээ хийх, эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх зорилтыг батлуулах, даган мөрдүүлэх,

·         Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг судлан боловсруулах, шийдвэр гаргуулах,

·         Нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн ТУЗ, УЗ-д ажиллах төлөөлөгчийг томилох, чөлөөлөх асуудлаар шийдвэр гаргуулах, нийслэлийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

·         Нийслэлийн өмчийн хуулийн этгээдээс дагаж мөрдөх төлөвлөлт, ашиг орлогын хуваарилалт, үйлдвэрийн газрын захирлын цалин хөлс, нормативыг боловсруулан батлуулж, мөрдүүлэх,

·         Нийслэлийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагыг шинээр байгуулах, өөрчлөн зохион байгуулах, татан буулгах, хамтарсан аж ахуйн нэгж байгуулах санал боловсруулан холбогдох шийдвэр гаргуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах,

·          Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын хагас жилийн болон жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлан балансыг хүлээн авч, контракт гэрээний биелэлтэнд хяналт  шинжилгээ хийж үр ашгийг дээшлүүлэх, үргүй зардлуудыг бууруулах талаар санал дүгнэлт гаргах, хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд хариуцлага тооцуулах талаар санал боловсруулж удирдлагад танилцуулах,

·         Үйл ажиллагаагаа цаашид үргэлжүүлэх боломжгүй, эдийн засгийн чадамжгүй болсон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг татан буулгах, дампууруулах, нэгтгэх асуудлыг судлан боловсруулж, НИТХТ-ийн тогтоол болон НЗД-ын захирамж гаргуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах,

·         Нийслэл хотын хөгжлийг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, шинээр өмч бий болгох ажлыг зохион байгуулж шийдвэр гаргуулах, хэрэгжүүлэх,

·         Нийслэлийн өмчийн үр ашгийг дээшлүүлэх, ашигт ажиллагааны түвшинг нэмэгдүүлэх талаар нэгдсэн бодлого гаргах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах

·         Ноогдол ашгийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх,

·         Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын эргэлтийн бус хөрөнгийг хэрэгцээ, шаардлагыг судлан шинээр олж авах асуудлыг шийдвэрлэх,

·         Актлагдах тээврийн хэрэгслийг байгууллагын санал, баримт бичгийн бүрдлийг ханган холбогдох хэлтэст хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх,

·         Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын эргэлтийн бус хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй сэргээн засварлаж цаашид ашиглах боломжгүй болсон, техник технологийн хоцрогдолд орсон хөрөнгийг данснаас хасах асуудлыг хянаж журмын дагуу шийдвэрлүүлэх,

·         Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын балансаас балансад шилжүүлэх хөрөнгийн асуудлыг судлан шийдвэр гаргуулах,

·         Дансны ангилал зөрүүтэй хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэх хүсэлтийг хянан үзэж шийдвэрлүүлэх,

·         Нийслэлийн өмчид шинээр бий болсон болон данснаас хасагдсан, балансаас балансад, данснаас дансанд шилжсэн зэрэг хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийн талаарх судалгааг улирал, хагас жил, жилээр гаргаж хүргүүлэх,

·         Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний хүрээнд шинээр бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэх ажлыг зохион байгуулж, мэдээллийн санд тусгуулах,

·         Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдаж ашиглалтанд орж буй барилга, инженерийн байгууламж, тохижилт, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллаж, санал өгөх,

·         Нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч, үндсэн хөрөнгийн тодруулгыг шалган тулгалт хийх, мэдээллийн системд шаардлагатай өөрчлөлтийг хийлгэх,

·         Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлтэй холбоотой гарсан тогтоол, захирамжийн биелэлтийг хангуулах,

·         Нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн  барилга байгууламжид хийх хувийн хөрөнгө оруулалтын төсвийг хянаж, холбогдох зөвшөөрөл олгох, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, их засвар, хөрөнгө оруулалтыг хянаж баталгаажуулах, бүртгэлд тусгах,

·         Нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажилд захиалагчийн хяналт тавих,

·         Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого, дахин үнэлгээг нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн хүрээнд зохион байгуулах, хяналт тавих

·         Дүүргийн ИТХ-ын шийдвэрээр байгууллагдсан орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаанд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, өөрчлөн байгуулах, нэгтгэх, татан буулгах, төлөөлөл хэрэгжүүлэх  асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх талаар санал боловсруулан хүргүүлэх,

·         Дүүргийн өмчит үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх,

·         Байгууллагын цахим хуудсанд оруулах мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь холбогдох хэлтэст хүргүүлэх,

Өмч хувьчлалын ажлын хүрээнд:

·         Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг хувьчлах хөтөлбөр, хувьчлалын арга хэлбэрийг оновчтой сонгох талаар санал боловсруулан хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтыг батлуулах,

·         Нийслэлийн өмч хувьчлалтай холбогдон гарсан шийдвэрийг хүргүүлэх,

·         Өмч хувьчлалын ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулж явуулах, хувьчлагдсан эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах шийдвэр гаргуулах, хувьчлагдсан эд хөрөнгийн тухай тайланг архивт шилжүүлэх

·         Хувьчлалын орлогыг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх

·         Төрийн ачааллыг бууруулах, зохицуулалтыг оновчтой болгох,  байгууллагуудын  бие даасан байдлыг дээшлүүлэх, зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжих зорилгоор нийслэлийн өмчит зарим байгууллагуудын чиг үүргийн хувийн хэвшилд шилжүүлэх,  удирдлага болон менежмент гэрээгээр ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах,

·         Хязгаартай дуудлагын худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар хувьчлагдсан байгууллагуудын гэрээний үүргийн биелэлтэнд хяналт мониторинг хийх, үр дүнг тоооцох, холбогдох арга хэмжээг авах

·         Хувьчлагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага, эд хөрөнгийн судалгааг гаргаж холбогдох хэлтэст хүргүүлэх.

ХАНДАЛТ

329735
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
44
165
1073
7101
329735

Таны IP: 54.83.93.85