wrapper

Мэдээллүүд

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламж акталж, данснаас хасах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 1996.05.27 31,77 дүгээр зүйл   www.legalinfo.mn
МУ-ын хууль Улсын их хурал Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн тухай 2006.12.15 29 дүгээр зүйлийн 29.1   www.legalinfo.mn
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам 2014.05.05 1, 4 дүгээр хэсэг 66 www.umch.ub.gov.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Хүсэлт Аж ахуйн нэгж байгууллага Тухайн байгууллагын хүсэлт
Зөвшөөрөл Аж ахуйн нэгж байгууллага Хуулийн этгээдийн эрх барих болон харьяа дээд байгууллагын зөвшөөрөл /албан тоотоор/
Жагсаалт Аж ахуйн нэгж байгууллага Актлагдах хөрөнгийн жагсаалт
Төсөв Аж ахуйн нэгж байгууллага Худалдан авах эх үүсвэр санхүүжилтийг баталсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хувиарлагдсан төсөв /Шинэ барилгыг барих болон хуучин барилгыг буулгах эх үүсвэрийг баталсан шийдвэр/
Дүгнэлт Аж ахуйн нэгж байгууллага Хуулийн этгээдийн өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн дүгнэлт
Акт Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар Барилга, техникийн төлөв байдлын талаарх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын акт
Дүгнэлт Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар Барилга, техникийн төлөв байдлын талаарх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт
Дүгнэлт Нийслэлийн Онцгой байдлын газар Байгалийн гэнэтийн аюул гэмтэлд өртсөн эд хөрөнгийн эвдрэл гэмтлийн шалтгааны тухай дүгнэлт
Хувийн хэрэг Аж ахуй нэгж, байгууллага Барилгын хувийн хэргийн хуулбар
Гэрээ Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар,
Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
Газар эзэмших болон ашиглах эрхийн гэрээний хуулбар
Гэрчилгээ Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар,
Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
Газар эзэмших болон ашиглах эрхийн гэрчилгээний хуулбар
Кадастрын зураг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар,
Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
Газрын кадастрын зургийн хуулбар
Зураг Аж ахуйн нэгж байгууллага Орчны тойм зураг
Зураг Аж ахуйн нэгж байгууллага Байгуулалтын план болон гадна, дотор талын өнгөт фото зураг
Зураг Аж ахуйн нэгж байгууллага Инженерийн шугам сүлжээний техникийн зураг
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуйн нэгж байгууллага Ашиглалтын хугацаа, элэгдлийн хэмжээ дуусаагүй боловч эвдрэл гэмтлийн улмаас ашиглах боломжгүй үндсэн хөрөнгийн эвдрэл, гэмтэл болон хуулийн этгээдэд учирсан хохирлын хэмжээг мэргэжлийн байгууллагаас тогтоосон акт дүгнэлт, хууль хяналтын байгууллагын шийдвэр, хохирол барагдуулсныг нотлох баримт, сэргээн засварлаж ашиглахад шаардагдах эдийн засгийн тооцоо үндэслэл
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуйн нэгж байгууллага Ашиглалт, их болон урсгал засвар, эд хөрөнгийн хариуцлагын /зээл, өрийн барьцаа, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр/ талаарх мэдээлэл
Үнэлгээ Мэргэжлийн байгууллага Хоёрдогч түүхий эдийн зориулалтаар ашиглах боломжтой эд хөрөнгийн жагсаалт үнэлгээ
Акт Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Барилга анх ашиглалтанд оруулсан комиссын акт
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуйн нэгж байгууллага Бусад шаардлагатай баримт бичиг
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Бичиг хэргийн ажилтан 5 минут 10 минут   1
Хянаж, цохолт хийх Газрын дарга, орлогч, хэлтсийн дарга 1 өдөр 1 өдөр Газрын дарга, орлогч, хэлтсийн дарга 1
Хүсэлтийг хянан үзэх Бүртгэлийн мэргэжилтэн 1 өдөр 2 өдөр   1
Газар дээр нь очиж танилцах Бүртгэлийн мэргэжилтэн, менежер, ахлах мэргэжилтэн 1 өдөр 2 өдөр   1
Хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх Бүртгэлийн мэргэжилтэн 5 өдөр 10 өдөр Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх 1
Шийдвэрийн төсөл боловсруулах Бүртгэлийн мэргэжилтэн 3 өдөр 5 өдөр   1
Хуралд өргөн барих Бүртгэлийн мэргэжилтэн 3 өдөр 4 өдөр НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хуралд өргөн барина. 1
Захирамж гаргуулах Бүртгэлийн мэргэжилтэн 4 өдөр 5 өдөр Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гаргуулна. 1
Тушаал гаргах Бүртгэлийн мэргэжилтэн 2 өдөр 3 өдөр Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын тушаал гаргана. 1
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 2 3 14
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0


Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй

ХАНДАЛТ

530639
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
82
154
525
3446
530639

Таны IP: 3.236.16.13