wrapper

Мэдээллүүд

Нийслэлийн өмч хувьчлалын ажлыг зохион байгуулах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа
Тайлбар: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан хуулийн этгээд, эд хөрөнгийг хувьчлах ажлыг зохион байгуулах

 Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Иргэний хууль 2002.01.10 105, 197 дугаар зүйл   http://www.legalinfo.mn/law/details/299?lawid=299
МУ-ын хууль Улсын их хурал Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 2006.12.15 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3   http://www.legalinfo.mn/law/details/343?lawid=343
МУ-ын хууль Улсын их хурал Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27 32-65 дугаар зүйл   http://www.legalinfo.mn/law/details/492?lawid=492
МУ-ын хууль Улсын их хурал Компанийн тухай хууль 2011.11.06 5 дугаар зүйл   http://www.legalinfo.mn/law/details/310?lawid=310
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчийг хувьчлах журам, Нийслэлийн өмч хувьчлах комиссын ажиллах журам 2014.05.05   67  
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс Иргэн бол иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хуулбарын хамт
Тодорхойлолт Аж ахуйн нэгж байгууллага Хөрөнгийн тодорхойлолт
Итгэмжлэл Аж ахуйн нэгж байгууллага Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон шийдвэр
Тайлан Аж ахуйн нэгж байгууллага Байгууллагын санхүүгийн тайлан
Төлбөр төлсөн баримт Арилжааны банк Дэнчин тушаасан баримт
Нэмэлт бичиг баримт Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Саналын хуудас
Нэмэлт бичиг баримт Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Бүртгэлийн хуудас
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Төрийн өмчийн хороотой зөвшилцөх НИТХ 14 өдөр 21 өдөр    
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох НӨХГ 7 өдөр 14 өдөр Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилно. 1
Хувьчлалын бэлтгэл ажлыг хангах Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 7 өдөр 14 өдөр   1
Гэрээ байгуулж, үнэлгээний тайлан хүлээн авах НӨХГ 21 өдөр 30 өдөр Хувьчлагдах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн үнэлгээний зар мэдээг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах, сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, үнэлгээний тайлан хүлээн авна.  
Хурлаар оруулах НӨХГ 5 өдөр 7 өдөр Нийслэлийн Өмч хувьчлах комиссын бэлтгэл ажил хангах, хурал зохион байгуулах, хувьчлах тухай шийдвэр гаргуулна.  
Худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 30 өдөр 45 өдөр Компаний тухай хуулийн дагуу санал болгох саналыг хүлээн авах, Нээлттэй дуудлага худалдааг зохион байгуулах, худалдан авагчтай “Худалдах, худалдан авах гэрээ” байгуулах, тооцоо нийлнэ. 1
Өмлөгчийн эрхийн гэрчилгээ олгох Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 30 өдөр 60 өдөр Нийслэлийн Өмч хувьчлах комиссын хурлаар “Өмчлөгчийн эрхийн гэрчилгээ”-г шилжүүлэн олгох шийдвэр гаргуулна. 1
Өмчийн бүртгэлээс хасах Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 7 өдөр 14 өдөр Шинэ өмчлөгчид хүлээлгэн өгөх, Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасуулах шийдвэр гаргана. 1
Тайлан батлуулах Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 30 өдөр 60 өдөр Нийслэлийн Өмч хувьчлах комиссын хурлаар “Хувьчлалын тайлан”-г батлуулж, хувьчлалтай холбоотой материалыг архивт шилжүүлэн өгнө. 1
НИТХ-д өргөн барих НӨХГ 30 өдөр 30 өдөр Өмч хувьчлалын жагсаалтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсруулж НИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн барих, шийдвэр гаргуулна.  
Төсөл боловсруулах НӨХГ 30 өдөр 30 өдөр Нийслэлийн өмчөөс дараа жил хувьчлагдах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалтын төслийг боловсруулна.  
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0


Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй

ХАНДАЛТ

530624
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
67
154
510
3431
530624

Таны IP: 3.236.16.13