wrapper

Мэдээллүүд

Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлж авах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Үйлчилгээний чиглэл : Санхүү, эдийн засаг, өмчийн харилцаа

Тайлбар: Хувийн хөрөнгөөр барьсан орон сууцны барилгын түгээх шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлэх хүсэлтийг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага гаргана.
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн авах тухай журам 2014.05.05   68  
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Өргөдөл Хувь хүн өөрөө Иргэн бол тоног төхөрөөмж, шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийг үнэ төлбөргүй шилжүүлэх тухай өргөдөл
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол тоног төхөрөөмж, шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийг үнэ төлбөргүй шилжүүлэх тухай албан хүсэлт
Акт Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг ашиглалтанд хүлээж авсан комиссын акт
Схем зураг Хувь хүн өөрөө, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн зураг, схем
Төсөв Хувь хүн өөрөө, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн төсөв
Акт Хувь хүн өөрөө, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн угсралтын ажлын ил, далд ажлын акт
Зураг Хувь хүн өөрөө, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн өмчлөлийн заагийг тогтоосон зураг
Зөвшөөрөл УБЦТС, УБДШС, Ус сувгийн удирдах газар Ус, дулаан, цахилгаанаар хангах техникийн нөхцөл олгосон зөвшөөрөл
Нэмэлт баримт бичиг Хувь хүн өөрөө, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг үйлдвэрлэсэн газар техникийн үзүүлэлт, материалын сертификат зэрэг стандартын шаардлагыг хангасан болохыг тодорхойлсон баримт бичгүүд
Акт УБЦТС ТӨХК Гадна цахилгааны шугам сүлжээний тоног төхөөрөмжийг УБЦТС ТӨХК-д хүлээлгэж өгсөн тухай акт
Нэмэлт баримт бичиг Хувь хүн өөрөө, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Цахилгааны нөөц, тэжээлтэй холбоотой баримт бичиг
Акт УБЦТС, УБДШС, Ус сувгийн удирдах газар Оршин суугчид болон эзэмшигч байгууллагууд ус, дулаан, цахилгаанаар хангагч байгууллагуудад авлага, өглөггүй тухай тооцоо нийлсэн акт албан бичиг
Өргөдөл Хувь хүн өөрөө, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Өөрийн өмчлөлийн эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлэх тухай нийт оршин суугч иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, зөвшөөрөл
Албан бичиг Ашиглалт хариуцсан нийслэлийн өмчийн мэргэжлийн байгууллагууд Тухайн нутаг дэвсгэрийн ашиглалт хариуцсан мэргэжлийн байгууллагын нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн ашиглалтыг хариуцахыг зөвшөөрсөн албан бичиг
Тодорхойлолт Нийслэлийн Авто замын газар Авто зам, замын байгууламжийг нийслэлийн авто замын газрын мэдээллийн санд оруулсан тухай тодорхойлолт
Дүгнэлт Ашиглалт хариуцсан нийслэлийн өмчийн мэргэжлийн байгууллагууд Тухайн нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, барилга байгууламжийн техник ашиглалтын түвшинг тогтоосон дүгнэлт
Төлбөр төлсөн баримт Арилжааны банк Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлж  байгаа эд хөрөнгийн ашиглалтад орсон үеэс байгуулсан хуримтлагдсан элэгдлийн зардал
 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Материал хүлээн авах Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн 30 минут 1 цаг Материалын бүрдэл дутуу бол буцаана. 1
Газар дээр нь шалгах Бүртгэл, ашиглалт  хариуцсан мэргэжилтэн, комиссын гишүүн 1 цаг 4 цаг Нийслэлийн өмчид шилжүүлэх эд хөрөнгийн иж бүрдэл, чанарыг шалгана. 3
Үнэлгээ хийх Бүртгэл, ашиглалт  хариуцсан мэргэжилтэн, комиссын гишүүн 2 цаг 4 цаг Нийслэлийн өмчид шилжүүлэх эд хөрөнгийн бүртгэлийн үнийг тогтооно. 3
Комиссын хурлаар оруулах Комисс 10 өдөр 30 өдөр Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан байнгын ажиллагаатай комисс нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчид шилжүүлж авах эсэх тухай санал, дүгнэлт гаргана. 9
Тогтоолын төсөл боловсруулах Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн 1 өдөр 5 өдөр НИТХ-ын тогтоол, НЗД-ын албан бичгийн төслийг боловсруулж, холбогдох албан тушаалтнуудаас санал авах 1
НИТХ-аар хэлэлцүүлж, тогтоол гаргах Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн 10 өдөр 30 өдөр   1
Акт үйлдэх Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн 5 өдөр 10 өдөр Тогтоолын дагуу акт үйлдэж ашиглагч байгууллагад хүлээлгэж өгнө. 1
Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

 Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлж  байгаа эд хөрөнгийн ашиглалтад орсон үеэс байгуулсан хуримтлагдсан элэгдлийн зардалыг төлнө.
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 30 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Тийм
Програмын нэр: Өмчийн бүртгэлийн систем
Технологи вэб-д суурилсан эсэх: Тийм
Ашиглалтанд орсон огноо: 2013.01.20
Өгөгдлийн сангийн төрөл: Dbase
Гүйцэтгэгч компани: Таужэр софт

ХАНДАЛТ

530638
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
81
154
524
3445
530638

Таны IP: 3.236.16.13