wrapper

 ТА БҮХНИЙГ УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА. 

Та бүхнийг Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгонд байрлах “Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар /ОНӨААТҮГ/ болон Багахангай дүүрэгт байрлах “Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-уудыг  менежментийн гэрээний үр дүнг харгалзан хувьчлан авах этгээдийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтад урьж байна. 

“Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-ын товч танилцуулга

Нийслэлийн Өмч хувьчлах комиссын 2020 оны 17 дугаар тогтоолоор  “Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-ыг менежментийн гэрээний үр дүнг харгалзан хувьчлан авах этгээдийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтыг зарлахаар шийдвэрлэсэн. 

“Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр” нь Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгонд байрлалтай, 2009 онд байгуулагдсан бөгөөд контор, үйлдвэрийн байр, агуулах, түүхий эд хадгалах саравч, харуулын байр гэсэн 5 барилга байгууламжтай, үртсэн шахмал түлш үйлдвэрлэх зориулалттай Чех улсад үйлдвэрлэсэн иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй, 1 га эзэмшил газартай.

Тухайн үйлдвэрийн газар нь түүхий эдийн нөөцгүй, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж эвдэрсэн, сэлбэг хэрэгсэлгүй зэрэг шалтгааны улмаас 2015 оноос хойш буюу сүүлийн 5 жил үйлдвэрлэл явуулаагүй байна. 

"Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-ын 2019 оны санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтийг харуулбал:

                                                                              /мян.төгрөгөөр/

 

Үзүүлэлт

2019.12.31

1

Нийт хөрөнгө

1,111,260.1

2

Эргэлтийн хөрөнгө

37,628,1

3

Эргэлтийн бус хөрөнгө

1,073,632.0

4

Нийт авлага

-

5

Нийт өр төлбөр

14,837.1

6

Урт хугацаат өр төлбөр

-

7

Богино хугацаат өр төлбөр

14,837.1

8

Борлуулалтын орлого

109,176.0

9

Нийт зардал

117,698.2

10

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг,алдагдал

-8,522.2

11

Ашиг, алдагдал

-8,522.2

 

 

 

            Хувьчлах үнэ 746 801 600 /долоон зуун дөчин зургаан сая найман зуун нэгэн мянга  зургаан зуун/ төгрөг.

 

“Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-ын товч танилцуулга

Нийслэлийн Өмч хувьчлах комиссын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор  “Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-ыг менежментийн гэрээний үр дүнг харгалзан хувьчлан авах этгээдийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтыг зарлахаар шийдвэрлэсэн.

 

 “Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр” нь Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрладаг, 1994 онд байгуулагдсан, үйлдвэрийн барилга, уурын зуухны барилга, гурилын үйлдвэр, манаачийн 4 байр зэрэг 7 барилга байгууламжтай, 1,6 га эзэмшил газартай. Үйлдвэр нь жилдээ 20 мянган бог, 20 мянган адуу, 6000 үхэр, 6500 гахай боловсруулан, 4200 тн мах бэлтгэх, 900 тн хиам үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах тохиолдолд 140 гаруй хүнийг ажлын байраар хангах боломжтой боловч 2005 оноос хойш мах бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрлэл явагдаагүй байна.

" Багахангай мах боловсруулах үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-ын 2019 оны санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтийг харуулбал:

 

Үзүүлэлт

2019.12.31

1

Нийт хөрөнгө

1,733,889.2

2

Эргэлтийн хөрөнгө

913,055.8

3

Эргэлтийн бус хөрөнгө

820,833.4

4

Нийт авлага

615,532.9

5

Нийт өр төлбөр

468,646.3

6

Урт хугацаат өр төлбөр

-

7

Богино хугацаат өр төлбөр

468,646.3

8

Үйл ажиллагааны орлогын дүн

59,049.2

9

Үйл ажиллагааны нийт зардал

57,379.2

10

Үйл ажиллагааны үр дүн

1,670.0

 

 

 

Гэрээлэгч нь Үйлдвэрийн газрын богино хугацаат өр төлбөрийг график гарган эхний 3 сарын дотор барагдуулна.  Хувьчлах үнэ 1 800 000 000 /нэг тэрбум найман зуун сая/ төгрөг.

.Уралдаант шалгаруулалтын зохион байгуулалт

Уралдаант шалгаруулалтыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 45 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Менежментийн гэрээний үр дүнг харгалзан хувьчлан авах этгээдийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын журам"-д тусгагдсан нөхцөл, болзлын дагуу зохион байгуулж явуулна.     

 Уралдаант шалгаруулалтын хуваарь : 

 

Үйл ажиллагаа

Огноо/Эцсийн хугацаа

Уралдаант шалгаруулалтын зар мэдээ гаргах

2020.05.20

Уралдаант шалгаруулалтад оролцох тухай өргөдөл ирүүлэх

2020.05.20-06.03

Өргөдлийг хянаж, уралдаант шалгаруулалтад цаашид оролцох эсэх тухай  хүсэлт гаргагчид мэдэгдэх

2020.06.10 хүртэл

Уралдаант шалгаруулалтын бичиг баримтыг худалдах, байгууллагатай танилцаж, уулзалт хийх, Уралдаант шалгаруулалтын санал боловсруулах

2020.07.15 хүртэл

Менежментийн гэрээний төслийн талаар санал ирүүлэх

2020.06.17-ны дотор

Менежментийн гэрээний шинэчилсэн төсөл боловсруулах

2020.06.24-ний дотор

Гэрээний шинэчилсэн төсөлд санал авах

2020.07.01-ний дотор

Гэрээний эцсийн төслийг бэлтгэн гаргах

2020.07.15-ны дотор

Уралдаант шалгаруулалтын санал ирүүлэх

2020.07.20-ны өдрийн                                     ажлын цагт багтаан ирүүлнэ.

Уралдаант шалгаруулалтын саналыг нээх, үнэлгээ хийх, дүнг гаргах

2020.07.27-ны дотор

Тендер шалгаруулалтын дүнг НӨХК-ын хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх

2020.08.03-ны дотор

Уралдаант шалгаруулалтын дүнг мэдэгдэх

2020.08.04-ний дотор

Менежментийн гэрээнд гарын үсэг зурах

2020.08.07-ны дотор

           Уралдаант шалгаруулалтад îðîëöîã÷äîä òàâèãäàõ øààðäëàãà

Монгол улсын дор дурдсанаас бусад хувийн өмчийн хуулийн этгээд хувь хүн тендерт оролцож болно.

1.         а/ Төрийн байгууллага, албан газар

                       б/ Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд

                       в/ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд

                        г/ Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг төрийн бус байгууллага

2. Хуулийн этгээд хувь хүн дангаараа эсвэл хамтарсан хэлбэрээр тендерт оролцож болно. Хамтарсан хэлбэрээр тендерт оролцох тохиолдолд тэдгээрийн хооронд "тендерт хамтран оролцох тухай гэрээ" байгуулсан байна.

3. Тендерт оролцогч өөрийн менежментийн багийг бүрдүүлнэ. Менежментийн багийн ахлагч нь удирдлагын өндөр мэргэшил, дадлагатай, үйлдвэрийг үр ашигтай зохион байгуулах ур чадвартай, тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан боловсон хүчин байна.

4. Хэд хэдэн хуулийн этгээд, хувь хүн тендерт хамтран оролцож байгаа бол тэд зөвхөн нэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилж, тендерт нэг оролцогч болж орно. 

5. Төрийн албан хаагч эрхэлж буй албан тушаалын нэрийн өмнөөс тендерт оролцож болохгүй. 

Уралдаант шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргах

Менежментийн үр дүнг харгалзан хувьчлах уралдаант шалгаруулалтад оролцох хувийн өмчит хуулийн этгээд, хувь хүн /баг/ хүсэлтээ дараах материалын хамт 2020 оны 06 сарын 03-ны өдрийн ажлын цагт багтаан Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газарт ирүүлнэ. Үүнд:

1.Өргөдөл

2.Хүсэлт гаргагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурсан Нууцыг хадгалах гэрээ /Íóóöûã õàäãàëàõ ãýðýýíèé ìàÿãòûã ͪАУÃ-ààñ îëãîíî./

3.Тендерийн хураамж төлснийг нотлох баримт /Òåíäåðèéí õóðààìæ íü 50 000 /òàâиí ìÿíãàí/ òºãðºã áàéíà. Бóöààæ òºëºãäºõã¿é íºõöºëòýé㺺ð Нийслэлийн Төрийн сангийн 100200051024 òîîò äàíñàíä òºëíº.

ªðãºäºë, ìàòåðèàëä òåíäåðèéí õóðààìæ òºëñºí áàðèìòûã õàâñàðãààã¿é òîõèîëäîëä ºðãºäëèéã õ¿ëýýí àâñàíä òîîöîõã¿é.

4. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилсон тохиолдолд түүнд зохих журмын дагуу олгосон итгэмжлэл

5. Хүсэлт гаргагчийн утхай танилцуулга. ¯¿íä: äàðààõ ç¿éëèéã îðóóëíà.

           а/ Õ¿ñýëò ãàðãàã÷èéí ýðõ ç¿éí áàéäàë, ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ èðñýí òóðøëàãà, òåíäåðò îðîëöîã÷èä òàâèõ øààðäëàãûã õýðõýí õàíãàæ áóé òóõàé äýëãýðýíã¿é òàíèëöóóëãà, áîëîâñðîë ìýðãýæëèéí äèïëîìûí íîòàðèàòààð áàòàëãààæóóëñàí õóóëáàð /õàìòðàã÷ îðîëöîõ òîõèîëäîëä ýíý øààðäëàãà á¿õ õàìòðàã÷ íàðò àäèë õàìààðíà.

            б/ óäèðäëàãûí ºíäºð ìýðãýøèë äàäëàãàòàé áàéãóóëëàãûã ¿ð àøèãòàé çîõèîí áàéãóóëàõ óð ÷àäâàðтайг тодорхойлох áàðèìò

            в/ Хуулийн этгээд бол с¿¿ëèéí 2 æèëèéí àóäèòààð áàòàëãààæóóëñàí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí òýíöýë, õîëáîãäîõ õàâñðàëòóóä 

            Бусад мэдээлэл

1. Менежментийн гэрээг 3 хүртэл жилийн хугацаатайгаар үйлдвэрийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөхгүй байх нөхцөлтэйгээр байгуулна.

2. Гэрээний биелэлтийг жил болгон дүгнэх бөгөөд гэрээний хугацаа дуусахад санхүүгийн хувьд бие даасан, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг жигдэрсэн тохиолдолд гэрээлэгчид үйлдвэрийн газрыг  хувьчлана.

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 304 тоот өрөөнд ирж авна уу. 

Лавлах утас: 326808, 96655962, 91113329 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 

 

 

ХАНДАЛТ

507112
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
26
321
347
2158
507112

Таны IP: 3.235.139.152