wrapper

я

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын даргын тушаал
  Удирдлагын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай                                                                              Дугаар 01

 Үзэх

  Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай Дугаар 02  Үзэх
  Зардал гаргах тухай  Дугаар 03  Үзэх
  Зардал гаргах тухай  Дугаар 04 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 112 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 05 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 127 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 06 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 156 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 07 Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 107 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 08  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дугаар  цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг  данснаас хасах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 115 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 10  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 87 цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 11  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 12  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 76 цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 13  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 149 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 14  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хорооны Учрахуй өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 15  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 16  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 141 цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 17  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 18  Үзэх
  Энэрэл эмнэлгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 19  Үзэх
  Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын эргэлийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 20  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 126 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 139 дүгээр сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 22  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 154 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 23 Үзэх    
  Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 24  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны “Гурванжаргал хайрхан” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 25  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 26  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 27  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 28  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны “Сайн наран” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 29  Үзэх
  2021 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Дугаар 30  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай Дугаар 31  Үзэх
  Налайх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилгын бүртгэлийн үнийг нэмэгдүүлэх тухай Дугаар 32  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 33  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор Сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 34  Үзэх
  Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 35  Үзэх
  Ажлын хэсэн байгуулах тухай Дугаар 36  Үзэх
  Нийслэлийн Байгаль орчны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 37  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 38  Үзэх
  Нийслэлийн Спортын хорооны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 39  Үзэх
  Нийслэлийн Байгаль орчны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 40  Үзэх
  Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 41  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 42  Үзэх
  "Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 43  Үзэх
  Зээл, зээлийн хүүг балансаас балансад  шилжүүлэх тухай Дугаар 44  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 45  Үзэх
  Комисс байгуулах тухай Дугаар 46  Үзэх
  "Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 47  Үзэх
  "Багануур-Ус” ААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 48  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 49  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн Төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 50  Үзэх
  Данснаас хасагдсан хөрөнгийн хөдөлгөөний төвийг татан буулгах тухай Дугаар 51  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн “Гүсү дэвү” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 52  Үзэх
  Баянгол дүүргийн “Учрахуй” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 53  Үзэх
  Баянгол дуүргийн “Манай эмнэлэг” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 54  Үзэх
  Хан-Уул дуүргийн “Тэрмэстий” ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 55  Үзэх
  Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 56  Үзэх
  Багануур дүүргийн "Тээвэр зохицуулалтыЯ алба" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 57  Үзэх
  Багануур дүүргийн “Багануур тохижилт” ААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 58  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 59  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 60  Үзэх
  Налайх дүүргийн "Чандмань налайх" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 61  Үзэх
  Нийслэлийн “Хүрээ” амаржих газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 62  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 63  Үзэх
  Гачуурт тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн 1 данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 64  Үзэх
  Сонгинохайрхан дуүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 65  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн “Цэнгэл жаргал хайрхан" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 66  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 67  Үзэх
  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 68  Үзэх
  Налайх дуүргийн “Голомт” цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 69  Үзэх
  Налайх дүүргийн "Налайх хангамжийн төв" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 70  Үзэх
  Налайх дүүргийн "Чандмань налайх" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 71  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 72  Үзэх
  "Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын1 данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 73  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн Газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 74  Үзэх
  Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 75  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын 1 хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 76  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 77  Үзэх
  "Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 78  Үзэх
  Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 79  Үзэх
  Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 80  Үзэх
  Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 81  Үзэх
  Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 82  Үзэх
  Нийслэлийн Байгаль орчны газрын данс буртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 84  Үзэх
    Дугаар 85  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 86  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 87  Үзэх
  Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 88  Үзэх
  Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 89  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 90  Үзэх
    Дугаар 91  Үзэх
    Дугаар 92  Үзэх
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

509533
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
70
317
748
4579
509533

Таны IP: 3.236.222.124