wrapper

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай                                                                                                             Дугаар 01  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 02  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 03  Үзэх
  Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 04  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 06  Үзэх
  Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 07  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 08  Үзэх
  Зардал гаргах тухай Дугаар 09  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай Дугаар 11  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 12  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 13  Үзэх
  2020 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Дугаар 14  Үзэх
  Нягтлан бодох буртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай Дугаар 15  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 16  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 71 дүгээр сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 17  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 18  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 107 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 19  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 201 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийгданснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 21  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 22  Үзэх
  Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 23  Үзэх
  Багахангай дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 24  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 25  Үзэх
  Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 26  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 222 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 27  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 28  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 29  Үзэх
  Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 121 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 30  Үзэх
  Налайх дүүргийн Засагдаргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 31  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 32  Үзэх
  Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 33  Үзэх
  Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 34  Үзэх
  Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 35  Үзэх
  Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 36  Үзэх
  Багахангай дүүргийн Мах боловсруулах үйлдвэр ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 37  Үзэх
  Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 38  Үзэх
  Ажил хариуцуулах тухай Дугаар 39  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 40  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавьж ажиллах тухай Дугаар 43  Үзэх
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай Дугаар 44  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 45  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 46  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн биет бус хөрөнгө данснаас хасах тухай Дугаар 47  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 48  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 170дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 49  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 156 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 50  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 51  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 14дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 52  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны “Эрүүл жаргал” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 53  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 54  Үзэх
  Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 55  Үзэх
  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 56  Үзэх
  Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 14 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 57  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 58  Үзэх
  Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 59  Үзэх
  Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 60  Үзэх
  Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб, бүлэг байгуулах тухай Дугаар 61  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 62  Үзэх
   Дуудлага худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 63  Үзэх
   Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 64  Үзэх
   Нэмэгдэл хөлс олгох тухай Дугаар 65  Үзэх
   Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 66  Үзэх
   Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 67  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 68  Үзэх
   Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 69  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 220 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 70  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 71  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 72  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 73  Үзэх
   “Ус сувгийн удирдах газар” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 74  Үзэх
   Барилга байгууламж данснаас хасах тухай Дугаар 75  Үзэх
   Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах тухай Дугаар 77  Үзэх
   Соёлын төв өргөөний барилгын бүртгэлийн үнийг нэмэгдүүлэх тухай Дугаар 78  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 79  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 80  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Соёлын ордоны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 81  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 82  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 84  Үзэх
   Багахангай дүүргийн “Хот тохижилтын алба” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 85  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 86  Үзэх
   Багахангай дүүргийн Дотоод аудитын албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 87  Үзэх
   Багахангай дүүргийн “Илч орд” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 88  Үзэх
   Багахангай дүүргийн 44 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 89  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 91  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Энэрэл эмнэлгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 92  Үзэх
   Хүүхэд-Залуучуудын Сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 93  Үзэх
   Нийслэлийн Түргэн тусламжийн газрын хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 94  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 223 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 95  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 96  Үзэх
   Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 97  Үзэх
   Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 98  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 99  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 100  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 101  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 209 дүгээр цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 102  Үзэх
   Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайлан болон хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, урамшуулал олгох тухай Дугаар 103  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 104  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 72 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 105  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 140 дүгээр сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 106  Үзэх
   Жижүүрийн хуваарь батлах тухай Дугаар 107  Үзэх
   Эргүүлийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 108  Үзэх
   Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 109  Үзэх
   Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 110  Үзэх
   Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 111  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 112  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийнэргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 113  Үзэх
   Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 114  Үзэх
   Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 115  Үзэх
   Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 116  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 117  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 118  Үзэх
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 119  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 120  Үзэх
   Нийслэлийн шүд, эрүү, нүүрний төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 121  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 117 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 122  Үзэх
   Нийслэлийн Хүүхдийн сэргээн засах эрүүл үрс төвийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 124  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 125  Үзэх
   Баянгол дүургийн 73 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 126  Үзэх
   Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх.эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах тухай Дугаар 127  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 128  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 129  Үзэх
   Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай Дугаар 130  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 24дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 132  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 73 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 133  Үзэх
   Налайх дүүргийн “Голомт” цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 134  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 135  Үзэх
   Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 136  Үзэх
   Нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 137  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 138  Үзэх
   Чингэлтэй дүургийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 139  Үзэх
   Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 2 барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 140  Үзэх
   “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 141  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 142  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 94 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 143  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Эрдмийн-Ундраа цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 144  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 145  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны “Мөнх-Үжин” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 146  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 77 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 147  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 148  Үзэх
   Нийслэлийн Амгалан амаржих газрын п хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 149  Үзэх
   Налайх дүүргийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн п алба ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 150  Үзэх
   Налайх дуүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 151  Үзэх
   Налайх дүүргийн Спортын хорооны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 152  Үзэх
   Улаанбаатар хотын Нийтийн төв номын сангийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 153  Үзэх
   Налайх дуүргийн 109 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 154  Үзэх
   Налайх дүүргийн Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн алба ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 155  Үзэх
   Налайх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн1 хурлын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 156  Үзэх
   Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 157  Үзэх
   Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 158  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ-ын хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 159  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний алба” ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 160  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 161  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 162  Үзэх
   Нийслэлийн Баянзурх дуүргийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 163  Үзэх
   Нийслэлийн энэрэл эмнэлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 164  Үзэх
    Дугаар 165  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 1бдугаар 1 хорооны “Энх-Ачит” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 166  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар Хорооны "Алтанцэгцүүхэй” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 167  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 110 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 168  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр 1 хорооны “ТОНЭ” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 169  Үзэх
   Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 170  Үзэх
   Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 171  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 172  Үзэх
   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 173  Үзэх
   Багануур дүүргийн Тээвэр зохицуулалтын алба ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 174  Үзэх
   Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 175  Үзэх
   Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 177  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 178  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавьж ажиллах тухай Дугаар 179  Үзэх
   Баянгол дуүргийн Дотоод аудитын албаны балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 180  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 73 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 181  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 182  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх цогцолбор сургуулийн хөрөнгийн үнэд залруулга хийх тухай Дугаар 183  Үзэх
   Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 184  Үзэх
   Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 185  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 186  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 52 дугаар н цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 187  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 188  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 189  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Амгалан1 цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 190  Үзэх
   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 126 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 191  Үзэх
  Өнөр бүл хүүхдийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 192  Үзэх
  Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 193  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 194  Үзэх
  Налайх дүүргийн Налайх тохижилт Үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 195  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны Тэгш мэнд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 196  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 197  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хорооны Ачит гар өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 198  Үзэх
  Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний п хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 199  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ' хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 200  Үзэх
  Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 201  Үзэх
  Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 202  Үзэх
   Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах тухай Дугаар 203  Үзэх
   Төрийн захиргааны албан тушаалын тодорхойлолтыг батлах тухай Дугаар 204  Үзэх
   Налайх дүүргийн Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 206  Үзэх
   Багануур-Ус ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 207  Үзэх
   Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 208  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 209  Үзэх
   “Ус сувгийн удирдах газар” орон нутгийн 1 өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын барилга байгууламжийг данснаас хасах тухай Дугаар 214  Үзэх
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 215  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 216  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 217  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 218  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 219  Үзэх
   Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн ахлах сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 220  Үзэх
   Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн ахлах сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 221  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 222  Үзэх
   Барилга байгууламж данснаас хасах тухай Дугаар 223  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 70 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 224  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 225  Үзэх
   Баянгол дүүргийн “Эрдмийн-Ундраа” Цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 226  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 133 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 227  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 228  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 51 дүгээр сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 229  Үзэх
   Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 230  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 231  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 116 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 232  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 233  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн лаборатори Ирээдүй цогцолбор сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 234  Үзэх
   Эргүүлийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 239  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 241  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 242  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 149 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 243  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 70 дугаар сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 244  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Хүүхэд, залуучуудын п соёлын ордны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 245  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 246  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 247  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 197 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 248  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 113дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 249  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 77 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 250  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 94 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 251  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 70 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 252  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Хүүхдийн төв сувиллын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 253  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны “Ангирмаа” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 254  Үзэх
   Баянзурх дүүргийн 52 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 255  Үзэх
   Өнөр бүл хүүхдийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 256  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 257  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн-1 хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 258  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 126 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 259  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар Сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 260  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийнэргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 261  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 135 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 262  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 263  Үзэх
   Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 264  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 265  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 266  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн"1 эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 267  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн "Чанд-Авиа” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 268  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 269  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 35 дугаар цэцэрлэгийн-! эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 270  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн “Био-Асралт” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 271  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 26 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 272  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар и хорооны Гүсү дэвү өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 273  Үзэх
   Ажил үүргийг орлон гүйцэтгүүлэх тухай Дугаар 275  Үзэх
    Хан-Уул дүүргийн 26 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 276  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 277  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 278  Үзэх
   Зөвшөөрөл олгох тухай Дугаар 279  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 280  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 281  Үзэх
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 282  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 149 дүгээр цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 283  Үзэх
  Барилга байгууламж данснаас хасах тухай Дугаар 284  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 285  Үзэх
  Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайлан болйн хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, урамшуулал олгох тухай Дугаар 286  Үзэх
   Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах “Бяцхан тэмүүлэл” төвийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 287  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 289  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 161 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 290  Үзэх
  Баянгол дүүргийн “Сэтгэмж” цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 291  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 13дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 292  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 293  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 13дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 294  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 93 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 295  Үзэх
  Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 296  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 297  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 20 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 298  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Конторын хоёрдугаар барилгын нэгдүгээр давхрыг данснаас хасах тухай Дугаар 299  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр цэцэрлэгийнп эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 300  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 301  Үзэх
   Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 302  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 126 дугаар цэцэрлэгийн1 хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 303  Үзэх
    Дугаар 304  Үзэх
    Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын г албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 305  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 222 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 306  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар Цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 307  Үзэх
   Түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 308  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордны данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 309  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 251 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 310  Үзэх
   Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 311  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 220 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 312  Үзэх
   Хан-Уул дуургийн 41 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 313  Үзэх
    Дугаар 314  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 141 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 315  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 87 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 316  Үзэх
   Оцелло сэргэлт өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 317  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 62 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 318  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 319  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 146 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 320  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 321  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 322  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 323  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 324  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 79 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 325  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 80 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 326  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 84 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 327  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 111 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 328  Үзэх
   Сонгинохайрхан дуүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 329  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 188 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 330  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 196 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 331  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны Батцэцэн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 332  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод Аудитын алба эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 333  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 334  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 335  Үзэх
   Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 336  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 337  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 55 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 338  Үзэх
   Хүүхдийн сэргээн засах эрүүл үрс төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 339  Үзэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

467259
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
206
211
977
5604
467259

Таны IP: 3.237.254.197