wrapper

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын даргын тушаал
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 01  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн “Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын 8 авто машины гаражийн дуусаагүй барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 02  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн балансад бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг данснаас хасах тухай Дугаар 04  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 05  Үзэх
  Тооллого хийх тухай Дугаар 06  Үзэх
  “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 07  Үзэх
  Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 08  Үзэх
  Ажпын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 10  Үзэх
  Хөрөнгө хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 11  Үзэх
  үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 12  Үзэх
  Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 13  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 218 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 14  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 32 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 15  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 34 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 16  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 17  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 18  Үзэх
  “Зорчигч тээврийн нэгтгэл" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 19  Үзэх
  Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 20  Үзэх
  Спорт хамтлаг байгуулах тухай Дугаар 21  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 244 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 25  Үзэх
  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 26  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 27  Үзэх
  Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 28  Үзэх
  Баянгол дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 29  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 70 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 30  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 234 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 31  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 32  Үзэх
  Баянгол дүүргийн 141 дүгээр цэцэрлэгийнп данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 33  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 34  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 79 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 35  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн 105 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 36  Үзэх
  Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхдийн клиник Сувилал 41-ийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 37  Үзэх
  Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 38  Үзэх
  Нийслэлийн Тээврийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 39  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 40  Үзэх
  Чингэлтэй дүүргийн 103 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 41  Үзэх
  Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 42  Үзэх
  Хан-Уул дүүргийн 135 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 43  Үзэх
  Сүхбаатар дүүргийн 40 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 44  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 45  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 134 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 46  Үзэх
   СБД-ийн 217 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 47  Үзэх
   ЧД-ийн 49 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийн данснаас хасах тухай Дугаар 49  Үзэх
   Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 50  Үзэх
   ЧД-ийн 126 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 51  Үзэх
   ЧД-ийн 37 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 52  Үзэх
   Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 53  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 54  Үзэх
   БЗД-ийн 14 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 55  Үзэх
   БЗД-ийн 111-р сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 56  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 57  Үзэх
   БЗД-ийн 97-р сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 58  Үзэх
   БЗД-ийн 200 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 59  Үзэх
   БЗД-ийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 60  Үзэх
   БЗД-ийн 92 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 61  Үзэх
   БЗД-ийн 213 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 62  Үзэх
   БЗД-ийн 201 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 63  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 64  Үзэх
   БЗД-ийн 132 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 65  Үзэх
   БЗД-ийн Засаг даргын Тамгын газрын Эргэлтийн бус хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 66  Үзэх
   БГД-ийн Гэр бүл, ёслолын ордон ОНӨТҮГ-ын хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэх бүртгэх тухай Дугаар 67  Үзэх
   ХУД-ийн 218 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 68  Үзэх
   Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 69  Үзэх
   Тээврийн хэрэгслийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай  Дугаар 70  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 71  Үзэх
   БЗД-ийн 115 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэх тухай  Дугаар 72  Үзэх
   БЗД-ийн 168 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 73  Үзэх
   БЗД-ийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 74  Үзэх
   ХУД-ийн 219 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 75  Үзэх
   Налайх дүүргийн 152 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 76  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 43 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 77  Үзэх
   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 78  Үзэх
   БГД-ийн 87 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 79  Үзэх
   БГД-ийн 47 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 80  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 81  Үзэх
   Гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг томилох тухай  Дугаар 82  Үзэх
   СХД-ийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн данснаас барилга хасах тухай Дугаар 83  Үзэх
   ХУД-ийн 75 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгө данснаас хасах тухай Дугаар 84  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 85  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 86  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 87  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 88  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 89  Үзэх
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 90  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 91 Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 159 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 92  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 93  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 166 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 94  Үзэх
   Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 95  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 73 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 96  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 97  Үзэх
   Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 98  Үзэх
   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 99  Үзэх
   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 100  Үзэх
   Багануур дүүргийн 132 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 101  Үзэх
   Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 103  Үзэх
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 104  Үзэх
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 105  Үзэх
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 106  Үзэх
   Комисс байгуулах тухай Дугаар 107  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 225 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 108  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 109  Үзэх
   БЗД-ийн 136 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 110  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 210 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 111  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 112  Үзэх
   Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 113  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 114  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 103 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 115  Үзэх
   Нийслэлийн Архивын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 116  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 174 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 117  Үзэх
   Багануур дүүргийн 125 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 118  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 119  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 120  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 35 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 121  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн балансаас эргэлтийн бус хөрөнгийг шилжүүлэх тухай Дугаар 122  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 135 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 123  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 125  Үзэх
   Сонгинохайрхан дүүргийн 55 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 126  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 75 дугаар сургуулийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 127  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн Хүүхдийн клиник 4 дүгээр сувиллын барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 128  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 129  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Хүүхдийн 40 дүгээр клиник сувиллын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 131  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 132  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 133  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 134  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 135  Үзэх
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 136  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 137 Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 138 Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 139  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 50 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 140  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр сургуулийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 141 Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 142 Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 143 Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 33 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг данснаас хасах тухай Дугаар 144  Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 43 дугаар цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 145  Үзэх
   Багануур дүүргийн 194 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 146 Үзэх
   Багануур дүүргийн соёлын ордны данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 147 Үзэх
   Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны "Нандин хүсэл" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дан сбүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 148  Үзэх
   Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 149  Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 134 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 150 Үзэх
   Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 151 Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 24 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 152  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 40 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 153  Үзэх
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 154   Үзэх
   Налайх дүүргийн 103 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 155   Үзэх
   Хан-Уул дүүргийн 145 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 156   Үзэх
   "Ус сувгийн удирдах газар" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 157  Үзэх
   Илч-орд ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 158  Үзэх
   Дуудлагын худалдааг зохион байгуулах комисс байгуулах тухай Дугаар 159  Үзэх 
   НӨХГ-ын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 160  Үзэх 
   Асгат ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 161  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 73 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 162  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 163  Үзэх
   Баянгол дүүргийн 51 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 164  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр цэцэрлэгийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 165  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 54 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 166  Үзэх 
   Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 167  Үзэх
   Налайх дүүргийн 151 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 168  Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 169  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 170   Үзэх
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 171  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 172  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 173  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 128 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 174   Үзэх
   Баянзүрх дүүрэг, Энэрэл эмнэлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 175  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 176  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 177  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 179  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 180  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 201 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 181  Үзэх
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 183  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 33 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 184  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 185  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 209 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 186  Үзэх 
   Налайх дүүргийн 151 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 187  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Биеийн тамир, спортын хорооны данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 189  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 190  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 191  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 192  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 205 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 193  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 143 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 194  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 195  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 216 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 196  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 197  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 161 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 198  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 135 дугаар цэцэрлэгийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 199  Үзэх 
   Улаанбаатар хотын музейн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 200  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 63 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 201  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 202  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 169 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 203  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 204  Үзэх 
   "Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 210  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 211  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 50дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 212  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 49 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 213  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 214  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 215  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 11-р хорооны "Дотны туслагч" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 216  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 217  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 218  Үзэх 
   Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 219  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 220  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 104 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 221  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай  Дугаар 222  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 223  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 224  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 63 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 225  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 226  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 227  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 228  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 104 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 229  Үзэх 
   Ахмадын хотхон-1 ОНӨААТҮГ-ын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 230  Үзэх 
   Нийслэлийн залуучууд хөгжлийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 231  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 166 дугаар цэцэрлэгийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 232  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 233  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 234  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 235  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 114 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 236  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 38 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 237  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 51 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 238  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны "Ангирмаа" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн буё хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 239  Үзэх 
   Хүүхдийн төв сувиллын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 240  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 241  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 29 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 242  Үзэх 
   Налайх дүүргийн 23 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 243  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Хүүхдийн клиник сувилал дөрөвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 244  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 118 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 245  Үзэх 
   Налайх дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 246  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр сургуулийн спорт заал бүхий өргөтгөлийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 247  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 24 дүгээр цэцэрлэгийн барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 248  Үзэх 
   Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 249  Үзэх 
   "Улаанбаатар чуулга" орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 250  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 251  Үзэх 
   Монгол-Оросын хамтарсан сургуулийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 252  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн "Гүн мэдрэмж" Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 253  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн "Мандам" Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 254  Үзэх 
   Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 255  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн "Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих төв" ОНӨТҮГ-ийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 256  Үзэх 
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 257  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 142 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 258  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 49 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 259  Үзэх 
   Тооллогын комисс байгуулах тухай Дугаар 268  Үзэх 
   Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай Дугаар 269  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар сургуулийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай  Дугаар 270  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 271  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 272  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 273  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 274  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 275  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 70 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 276  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бизнес инкубатор төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 277  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 43 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 278  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 279  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 280  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 281  Үзэх 
   Налайх дүүргийн 123 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 282  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Албан-бус Насан туршийн боловсролын төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 283  Үзэх 
  Баянгол дүүргийн 19 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 284  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 285  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 34 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 286  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 94 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 287  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 98 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 288  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 197 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 289  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 290  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 94 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 291  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 292  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 293  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн албан бус насан туршийн боловсрол төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 294  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 295  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 90 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг дансанаас хасах тухай Дугаар 296  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 297  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 197 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг дансанаас хасах тухай Дугаар 298  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 299  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн 44 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 300  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн Соёлын ордны данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 301  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 302  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 114 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 303  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 98 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 304  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 307  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 308  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 310  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 311  Үзэх 
   Нийслэлийн шүд, эрүү, нүүрний төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 312  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 313  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 314  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 315  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 316  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 115 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 317  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 318  Үзэх 
   Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 319  Үзэх 
   Геодези, усны барилга байгууламжийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 320  Үзэх 
   Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 321  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 322  Үзэх 
   Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс тээврийн Дугаар 323  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 324  Үзэх 
   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах  Дугаар 325  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах  Дугаар 326  Үзэх 
   Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 327  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн "Мөнхбаясгалант" ӨЭМТ - ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 328  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 329  Үзэх 
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 330  Үзэх 
   Баянгол дүүгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 331  Үзэх 
   Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 332  Үзэх 
   Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 333  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн "Сувилахуй" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 334  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн "Энэрэнгүй үйлс" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 335  Үзэх 
   Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 336  Үзэх 
   Өнөр бүл хүүхдийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 337  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 338  Үзэх 
   Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 339  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 213 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 340  Үзэх 
   "Минж нутагшуулах , үржүүлэх төслийн нэгж" ОНӨТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 341  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 342  Үзэх 
   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 344  Үзэх 
   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 345  Үзэх 
   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 346  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 347  Үзэх 
   "Багачууд хүнс" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын данс бүртгэлээс барилга байгууламж хасах тухай Дугаар 348  Үзэх 
   "Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 349  Үзэх 
   Нийслэлийн өмчөөс Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 350  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 351  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордны данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 352  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 353  Үзэх 
   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 354  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 355  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 29 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 356  Үзэх 
   "Өсвөр үе хүнс" ОНӨААТҮГ -ын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 357  Үзэх 
   "Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн" ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 358  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 82 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 359  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 111 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 360  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургуулийн данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 361  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данснаас дансанд хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 362  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 363  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 364  Үзэх 
   Хүүхдийн төв сувиллын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 365  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 366  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 133 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 367  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 133 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 368  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 120 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 369  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 89 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 370  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 371  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 372  Үзэх 
  Хариуцлагатай жижүүр, эргүүл томилон ажиллуулах тухай Дугаар 373  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 374  Үзэх 
   Жаргалант тосгоны эрүүл мэндийн төвийн  Дугаар 376  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 122 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 377  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 378  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 379  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 380  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 381  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 382  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 383  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 132 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 384  Үзэх 
   Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 385  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Монгэни цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 386  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 387  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 388  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 389  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 390  Үзэх 
 

 Хан-Уул дүүргийн 35 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай

Дугаар 391  Үзэх 
   Налайх дүүргийн 109 дүгээр бага сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 392  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 67 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 393  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 67 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 394  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийн хөрөнгийг данснаас дансанд шилжүүлэн бүртгэх тухай Дугаар 395  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 26 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 396  Үзэх 
   Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 397  Үзэх 
   Монгол - Оросын хамтарсан сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 398  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 130 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 399  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 400  Үзэх 
   "Ахмадын хотхон - 1" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 401  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 402  Үзэх 
   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дугаар 403  Үзэх 
   Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 404  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 405  Үзэх 
   Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 407  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 408  Үзэх 
   Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 409  Үзэх 
   Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 410  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 411  Үзэх 
   Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийн данс бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 412  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 413  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 60 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 414  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 34 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 415  Үзэх 
   Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор Сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 416  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Туул тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 417  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 142 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 418  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн данс бү?ртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 419  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 420  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 49 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 421  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 422  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 423  Үзэх 
  Баянгол дүүргийн 20 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 424  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 93 дугаар сургуулийн данс  бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 426  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн сэтгэмж цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 427  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн "Хот тохижилтын алба" ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 428  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн "Эрүүл өсөх" ӨЭМТ-н данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 429  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 430  Үзэх 
   Нийслэлийн тээврийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 431  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн "Чин хүсэл" ӨЭМТ -ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 432  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн "Шижид дүг" ӨЭМТ -ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 433  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн "Мэлмий хурц" ӨЭМТ -ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 434  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн "Дэшиг дун" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 435  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн "Жаргал өлзий" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 436  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн "Аяут" ӨЭМТ -ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 437  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 438  Үзэх 
   Нийслэлийн газрын албаны данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 439  Үзэх 
   Ус сувгийн удирдах газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 440  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн "Их амгалан" ӨЭМТ-ийн данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 441  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай   Дугаар 443  Үзэх 
   Нийслэлийн автозамын хөгжлийн газрын данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай Дугаар 444  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн "Амгалан итгэлэхүй" ӨЭМТ-н данс бүртгэлээс тээврийн хэрэгсэл хасах тухай  Дугаар 445  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 446  Үзэх 
   Гэрээ дүгнэж хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 447  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 448  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 449  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 450  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасах тухай  Дугаар 451  Үзэх 
   Нийслэлийн Хүрээ амаржих газрын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 452  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэсгийн барилга /кобан/ -ыг бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 453  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 454  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 85 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 455  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 456  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 459  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 459  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 460  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 461  Үзэх 
   Засварын ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 462  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 463  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 465  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 466  Үзэх 
   Ажлын хэёэг байгуулах тухай  Дугаар 467  Үзэх 
   Нийслэлийн Тээврийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 468  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 469  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 470  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 471  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 472  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 45 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 473  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 204 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 474  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Гачуурт тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 475  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 476  Үзэх 
   Баянзүрх дүүрэг, сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10 дугаар цогцолборын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 477  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 478  Үзэх 
   Хөрөнгө хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 480  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 481  Үзэх 
   Нийслэлийн Газрын албаны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 485  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны "Ангирмаа" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 486  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 487  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 86 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 488  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 70 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 489  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 490  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 491  Үзэх 
   Энэрэл эмнэлгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 492  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 137 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 493  Үзэх 
   Баянгол-Агропарк ОНӨТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 494  Үзэх 
   Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 495  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 496  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 119 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 498  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 499  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд эргэлтийн буё хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 500  Үзэх 
   Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай  Дугаар 502  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 503  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 504  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 505  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 506  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 507  Үзэх 
   Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай  Дугаар 508  Үзэх 
   Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 510  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 210 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 511  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 63 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 513  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 132 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 514  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан амаржих газрын данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 516  Үзэх 
    Дугаар 517  Үзэх 
   Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 518  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 519  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 520  Үзэх 
   "Орон ёууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 521  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 522  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 523  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 524  Үзэх 
   Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 525  Үзэх 
   Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 526  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 527  Үзэх 
   Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлэх ажлыг зрхион байгуулах комисс байгуулах тухай  Дугаар 528  Үзэх 
   "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ -н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 529  Үзэх 
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 530  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 531  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн "Илаарших" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 532  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн "Тонэ" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 533  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн "Таны Итгэл" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 535  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 536  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 104 дүгээр сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 538  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн 92 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 539  Үзэх 
   Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай   Дугаар 543  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 75 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 544  Үзэх 
   Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 545  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 130 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 546  Үзэх 
   "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 547  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 548  Үзэх 
   "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ -ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 549  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 550  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай Дугаар 551  Үзэх 
   Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 552  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 46 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 553  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 165 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 554  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 555  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 556  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Буянт-Ухаа цогцолбор Сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 557  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 558  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 19 дүгээр сургуулийн ланс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 559  Үзэх 
   "Олон улсын худалдаа логистикийн төв" ХХК-ийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 560  Үзэх 
   Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 561  Үзэх 
   Баганхангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 562  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 98 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 563  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 97 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 564  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 161 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 565  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 566  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 141 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 567  Үзэх 
   Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 568  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 569  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 194 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 570  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 571  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Биеийн тамир, спорт хорооны эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 572  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 120 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 574  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасах тухай  Дугаар 575  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 576  Үзэх 
   Үнэлгээ хийлгүүлэх тухай  Дугаар 577  Үзэх 
   Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Дугаар 578  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 168 дугаар цэцэрлэгийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 579  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 580  Үзэх 
   Багануур дүүргийн 132 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг данснаас хасах тухай  Дугаар 581  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 582  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 583  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 59 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 584  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 122 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 585  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 586  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Амгалан цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 587  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 588  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 50 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 589  Үзэх 
    Дугаар 590  Үзэх 
   "Багануур-Ус" ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 591  Үзэх 
   "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-н данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 592  Үзэх 
   Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 593  Үзэх 
   "Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж" ОНӨТҮГ -ын балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 594  Үзэх 
   "Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж" ОНӨТҮГ-ын данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 595  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн "Баянгол хүүхдийн зуслан" ОНӨТҮГ-ын данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 596  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 51 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 597  Үзэх 
   Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 598  Үзэх 
   Сүхбаатар дүүргийн 225 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 599  Үзэх 
   Баянзүрх дүүргийн 202 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 600  Үзэх 
  Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 601  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 602  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 55 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 603  Үзэх 
  Сүхбаатар дүүргийн 42 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 604  Үзэх 
  Сүхбаатар дүүргийн 58 дугаар сургуулийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай Дугаар 605  Үзэх 
   Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны "Амь-Эрдэнэ" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 606  Үзэх 
  Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны "Амь-Эрдэнэ" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дансаас хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 607  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн "Эмнэхүй" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 608  Үзэх 
  Сонгинохайрхан дүүргийн "Гурванжаргал хайрхан" Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 609  Үзэх 
  Налайх дүүргийн 109 дүгээр бага сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 610  Үзэх 
  Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай  Дугаар 611  Үзэх 
  Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн данс бүртгэлээс эргэлтийн бус хөрөнгө хасах тухай Дугаар 612  Үзэх 
  Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 613  Үзэх 
  Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 614  Үзэх 
  Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 615  Үзэх 
  Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 616  Үзэх 
  Багануур дүүргийн 132 дугаар бага сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 617  Үзэх 
  Баянзүрх дүүргийн 204 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 618  Үзэх 
  Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 619  Үзэх 
  Сүхбаатар дүүргийн 79 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 620  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 621  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 622  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 96 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай   Дугаар 623  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 157 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 624  Үзэх 
    Баянгол дүүргийн 28 дугаар сургуулийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 625  Үзэх 
   Баянгол дүүргийн 162 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 626  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 627  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 628  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн балансаас хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 629  Үзэх 
   Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 630  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 126 дугаар цэцэрлэгийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 631  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 632  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 633  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 634  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн 220 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 635  Үзэх 
    Чингэлтэй дүүргийн 155 дугаар цэцэрлэгийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай Дугаар 636  Үзэх 
   Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 637  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай  Дугаар 638  Үзэх 
   Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн данс бүртгэлд хөрөнгө бүртгэх тухай  Дугаар 639  Үзэх 
   Газрын даргын "А" тушаал   642-800  Үзэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНДАЛТ

530622
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
65
154
508
3429
530622

Таны IP: 3.236.16.13
<