wrapper

2020 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
1  Нийслэлийн өмчид 14 барилга байгууламжийг бүртгэн авах тухай Дугаар 19 Үзэх
2  Сайжруулсан түлшний агуулахын 3 барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай Дугаар 40 Үзэх
3  Нийтийн бие эасах газрын барилгыг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 41 Үзэх
4  Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 2 барилгыг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 42 Үзэх
5 100 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай  Дугаар 51 Үзэх
6  Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 54 Үзэх
7  Бизнес инкубатор сургалт үйлдвэрлэлийн төв”-ийн барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай  Дугаар 55 Үзэх
8  Хувьчлалын жагсаалтаас хасах тухай Дугаар 59 Үзэх
9  Хувьчлалын арга хэлбэр тогтоох тухай Дугаар 60 Үзэх
10  Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг ДЭМЖИХ ТӨВИЙН барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай Дугаар 61 Үзэх
11  Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 62 Үзэх
12 Гал түймэр унтраах, аврах 80 дугаар ангийн барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай  Дугаар 64 Үзэх
13  Ус түгээх 6 байрыг буулгаж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 66 Үзэх
14  Агуулахын байрыг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 69 Үзэх
15  Тогтоол хүчингүй болгох тухай Дугаар 70 Үзэх
16  Барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай Дугаар 71 Үзэх
17  Бяцхан тэмүүлэл төв”-ийн барилга п байгууламжийг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 72 Үзэх
18  Урт цагаан” үйлчилгээний төвийн 1 дүгээр-! корпусын барилга, байгууламжийг нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 73 Үзэх
19  Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө п хасах тухай Дугаар 74 Үзэх
20  Нийслэлийн өмчөөс төрийн ӨМЧИД эд хөрөнгө шилжүулэх тухай Дугаар 83 Үзэх
21  Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 84 Үзэх
22  Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгыг балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 85 Үзэх
23  Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламж, шугам сүлжээг нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай Дугаар 86 Үзэх
    2019 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
1 Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай Дугаар 13 Үзэх
2 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга хасах тухай  Дугаар 16 Үзэх
3 "Минж нутагшуулах, үржүүлэх төслийн нэгж" ОНӨТҮГ-т НБОГ-т нэгтгэх тухай  Дугаар 17 Үзэх
4 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 22 Үзэх
5 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 23 Үзэх
6 Журам батлах тухай  Дугаар 45 Үзэх
7 Гэрээний төсөл батлах тухай  Дугаар 46 Үзэх
8 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай  Дугаар 49 Үзэх
9 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 59 Үзэх
10 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай  Дугаар 66 Үзэх
11 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай  Дугаар 67 Үзэх
12 Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай  Дугаар 68 Үзэх
13  Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 93 Үзэх
14  Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 95 Үзэх
15  Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 96 Үзэх
16  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 97 Үзэх
17  Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 98 Үзэх
18  Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 99 Үзэх
19  Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай Дугаар 100 Үзэх
20  Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрэм батлах тухай Дугаар 116 Үзэх
21  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 117 Үзэх
22  Нийслэлийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэгдсэн дүнг батлах тухай Дугаар 118 Үзэх
23  Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 123 Үзэх
24  Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 128 Үзэх
25  Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 129 Үзэх
26  Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 131 Үзэх
27  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 136 Үзэх
28  Хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 137 Үзэх
29  Ногдол ашгийн хувь хэмжээ тогтоох тухай  Дугаар 164  Үзэх
30 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 165 Үзэх
31 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай Дугаар 166 Үзэх
32 "Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт"-д өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 167 Үзэх
33 Орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах тухай Дугаар 182 Үзэх
34 Сургууль, цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай Дугаар 183 Үзэх
       
2018 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд Үзэх
2017 оны Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай Дугаар 03 Үзэх
2 Нийслэл, дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай Дугаар 04 Үзэх
3 Нийслэл өмчид орон сууц бүртгэн авах тухай Дугаар 05 Үзэх
4 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 06 Үзэх
5 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 07 Үзэх
6 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 08 Үзэх
7 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 09 Үзэх
8 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 10 Үзэх
9 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 11 Үзэх
10 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 12 Үзэх
11 Нийслэл өмчид эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 31 Үзэх
12 Нийслэл өмчид орон сууцны барилга байгууламж бүртгэх тухай Дугаар 32 Үзэх
13 Нийслэл өмчид орон сууцны барилга байгууламж бүртгэх тухай Дугаар 32 Үзэх
14 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 43 Үзэх
15 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс орон сууц хасаж, хувьчлах тухай Дугаар 45 Үзэх
16 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс орон сууц хасаж, хувьчлах тухай Дугаар 46 Үзэх
17 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай Дугаар 52 Үзэх
Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолууд  
1 Журам, гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 54 Үзэх
2 Журам, гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 55 Үзэх
3 Журам, гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 65 Үзэх
4 Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам Дугаар 66 Үзэх
5 Нийслэлийн өмчийг хувьчлах журам Дугаар 67 Үзэх
6 Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн авах тухай журам Дугаар 68 Үзэх

 

ХАНДАЛТ

467270
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоног
Энэ сар
Нийт
217
211
988
5615
467270

Таны IP: 3.237.254.197